تأثيرآموزش مهارت هاي ارتباطي بر سلامت روان مادران داراي فرزند معتاد

اعتياد پژوهـي

دوره 10 - شماره 37

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سلامت رواني مادران داراي فرزند معتاد انجام شد.
روش:
روش پژوهش شبه آزمايشي بوده و از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري پژوهش متشكل بود از تمامي مادران داراي فرزند معتاد پسرمراجعه كننده به مركز ترك اعتياد آفرينش شهر كرج در سال 1391، كه فرزندان آن­ها تحت درمان با متادون بودند (تعداد= 198نفر). تعداد 40 نفر از افراد داراي شرايط ورود، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش و گواه جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه (هر هفته دوجلسه به مدت 120 دقيقه) آموزش مهارت­هاي ارتباطي را دريافت كردند، در حالي كه گروه گواه تحت هيچ مداخله اي قرارنگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سلامت روان بود.
يافته ها:‌ نتايج تحليل كواريانس چندمتغيره (مانكوا) نشان داد در متغيرهاي سلامت جسمي، اضطراب، افسردگي، اختلال در كاركرد اجتماعي و سلامت كل، بين گروه آزمايش وگواه در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد ( (P<0/05.
نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي ارتباطي شيوه موثري براي بهبود سلامت روان مادران داراي فرزند معتاد است.
On the Effectiveness of Communication Skill Training in Mental Health in Mothers with Addicted Children
Article Type: Original Article
Abstract: Objective: The main goal of this study is to determine the effectiveness of communication skill training on the mental health in mothers with addictive sons.  
Method: The method used in this study is semi-experimental whit pre-test and post-test and control group. The statistical society consists of all the mothers with addictive sons whom their children were treating whit methadone in addiction renunciation clinic of Afarinesh (N=198).40people were selected purposefully from among those eligible. Then they were randomly placed in two groups consisting of 20 subjects (experiment group and control group). The experiment group had participated in 8 sessions (Tow sessions per week in 120 min) of communication skill training while the control group had not received any interventions. Assessment instrument was general health questionnaire (GHQ) that was applied on all of subjects in pre-test and post-test.
Results: the Mancova analysis indicates that communication skill training significantly (P<0/05) results in increasing mental health components.
Conclusion: communication skill training is an useful method to increasing mental health in mothers whit addictive sons.
قیمت : 20,000 ريال