مقايسه فشار خون اندازه گيري شده بوسيله دستگاه پالس اكسيمتري و روش لمس نبض در نوزادان

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اندازه گيري فشار خون در نوزادان همواره امكان پذير يا آسان نيست صداي كورتكف (Korotkoff) در نوزادان اغلب قابل شنيدن نبوده و در عين حال اندازه گيري فشار خون نوزادان بخصوص نوزادان بدحال در آي سي يو بسيار مهم است بنابراين يك روش ساده و دقيق و ارزان لازم است كه به وسيله آن بتوان فشار خون نوزادان را اندازه گيري كرد. روش هاي استاندارد فشار خون در نوزادان لوله داخل شرياني، فلاشينگ، لمس پالس، داپلر (Doppler)و اسيلومتري (Oscillometric) مي باشد.
روش مطالعه: فشار خون سيستوليك 40 نوزاد كه در بخش فوتوتراپي نوزادان بيمارستان نمازي بستري بودند توسط دو فرد به طور مجزا با دو روش اندازه گيري سنتي به وسيله لمس نبض و اندازه گيري به وسيله دستگاه پالس اكسيمتري سنجيده شد به اين صورت كه پروب دستگاه به كف دست نوزاد متصل مي گرديد، با پر كردن آهسته مخزن بازوبند فشار خون و ثبت فشار خون در لحظه اي كه نمودار موجي دستگاه از بين مي رفت توسط دو فرد بطور مجزا اندازه گيري گرديد. اندازه گيري فشار خون نوزادان هنگامي انجام گرفت كه نوزادان به طور كامل آرام يا خواب بودند. اندازه گيري فشار خون به كمك يك دستگاه فشار سنج عقربه اي مدل Riester CEO124 با كاف مناسب نوزادان انجام گرفت و از پالس اكسيمتري Oxypleth; Novametrix مدل 520A جهت اندازه گيري فشار خون استفاده گرديد.
يافته ها: ارتباط قابل توجهي بين ميزان فشار خون سيستوليك اندازه گيري شده به وسيله امواج دستگاه پالس اكسيمتري و لمس نبض به روش سنتي وجود داشت. ميانگين اختلاف اين دو روش در حدود 9 ميلي جيوه بود يعني فشار خون اندازه گيري شده به وسيله پالس اكسيمتر در حدود 9 ميلي متر جيوه بالاتر از فشار اندازه گيري شده به وسيله لمس نبض بود. در86 تا 92 درصد از نوزادان اختلاف فشار خون اندازه گيري شده به وسيله لمس نبض و پالس اكسيمتري اختلافي كمتر از 10 ميلي متر جيوه داشت به علاوه اختلاف اندازه گيري فشار خون توسط دو فرد در روش پالس اكسيمتري بسيار كمتر از روش لمس نبض بود (اختلاف معيار 5/2 ميلي متر جيوه در روش پالس اكسيمتري در مقايسه با 5 ميلي متر جيوه در روش لمس نبض).
نتيجه گيري: اندازه گيري فشار خون به كمك پالس اكسيمتري يك روش دقيق، سريع و آسان در نوزادان مي باشدكه مي تواند مشكلات اندازه گيري فشار خون نوزادان را هنگامي كه دستگاه هاي داپلر و اسيلومتري موجود نباشد كمتر نمايد. فشار اندازه گيري شده در نوزادان بااين روش در هنگام باد كردن كاف 9 ميلي متر جيوه بالاتر از فشار اندازه گيري شده توسط نبض مي باشد.

Comparison of neonatal blood pressure measurement by pulsoximetry and conventional method (Pulse)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: measurement of the blood pressure in neonates isn’t always easy and feasible by conventional method, although it is important and should be done by easy and precise method. Methods: we measured the blood pressure of 40 neonates, that were admitted at the neonatal phototherapy ward of Namazee hospital. The systolic Blood pressure of each baby was evaluated with pulse detecting method and pulse Oximetry during inflation of cuff while the neonate was quiet or asleep (by two people separately).
Findings: There was significant correlation between the measured blood pressure by plethysmography waveform of pulse oximetry and pulse detecting method. The mean difference of BP by Puls oximetry and Pulse method was 9 mmHg and in 86-92% of neonates the measured BP by pulse had only 10 mmHg difference with the blood pressure by pulse oximery. Conclusions: This study showed that measuring of blood pressure by pulse oximetry can be applied in neonatal population and the measured blood pressure is 9 mm Hg higher than pulse method.

قیمت : 20,000 ريال