بررسي شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي ظاهري در نوزادان متولد شده در بيمارستان شريعتي تهران در سال هاي 1381 تا 1383

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: ناهنجاري به تغيير دائمي اطلاق مي گردد كه قبل از تولد توسط يك اختلال تكاملي با منشاء دروني در ساختمان هاي بدن ايجاد شده است. بر اساس مطالعات انجام شده 2 تا 3 درصد نوزادان ناهنجاري جدي دارند. اين مطالعه براي بررسي شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي انجام شد كه مي تواند زمينه را براي فراهم نمودن مشاوره ژنتيكي و در صورت امكان تشخيص قبل از تولد در فرزندان بعدي ميسر سازد.
روش مطالعه: در يك تحقيق گذشته نگر كليه نوزادان متولد شده در مدت سه سال (1381 تا 1383) مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: در مجموع 3840 نوزاد وارد مطالعه شدند كه 118 مورد حداقل داراي يك ناهنجاري كوچك يا بزرگ بودند. شيوع آنومالي در كل نوزادان متولد شده در سه سال 1/3% بود. شيوع آنومالي ها در پسران بيشتر از دختران بود. شايع ترين ناهنجاري ها مربوط به سيستم اسكلتال و سپس سيستم عصبي بود. ناهنجاري هاي دستگاه ادراري تناسلي در درجه بعد شيوع و سپس ناهنجاري هاي سروگردن قرار داشتند. ارتباط معني داري بين سن مادر، قد و وزن نوزاد و همچنين فصل تولد با شيوع ناهنجاري به دست نيامد.
نتيجه گيري: شيوع ناهنجاريها در اين بررسي مشابه بررسي هاي قبلي بوده است.

Prevalence of congenital malformations observed in neonates in Shariati Hospital, 1381-83
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Congenital malformations are one of the most important problems in pediatrics. The estimation of the prevalence of malformations and some probable determinants were the purpose of this study.
Methods: In this retrospective study, all of the newborns that were born during three years (2002-4) were included. Hospital files of 3840 newborns were studied retrospectively and the data were collected in checklist.
Finding: 118 cases had at least a major or minor malformation. Over all the prevalence of malformations was 3.1%. Male newborns showed a higher prevalence of malformations than females but with no statistical significance. The skeletal system had the highest rate of malformations, while the genitourinary system and the head and neck deformities were in the second and third position. There were no significant relations between the prevalence of malformations and the maternal age, the height and weight of the newborns and the season of birth.
Conclusion: The prevalence of malformations in this study was similar to previous studies.

قیمت : 20,000 ريال