بررسي علائم بيماران مبتلا به اختلال دفع ادراري و بررسي پاسخ به درمان آنها

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اختلال كنترل ادراري (voiding dysfunction) ناشي از اختلال در يادگيري رفتار ادرار كردن در كودكان بوده و شيوع آن معادل حدود 10تا 15 درصد مي باشد. علائم باليني بصورت تكرر ادرار، سوزش ادرار، نم زدن در زمان بيداري ، شب ادراري و يا كاهش دفعات ادرار كردن همراه با يبوست است.
روش مطالعه: دراين بررسي 70 كودك 3 الي12ساله كه داراي علائم اختلال كنترل ادراري بر اساس سيستم امتياز بندي اختلال كنترل ادراري (DVSS) بودند بررسي شدند. بيماران بعد از تشخيص بر اساس نوع علائم باليني تحت درمان قرار گرفتند. يك تا سه ماه بعد از درمان علائم ادراري و گوارشي بيماران، امتياز كسب شده براساس DVSS بعد از درمان با امتيازات قبل از درمان مقايسه شد.
يافته ها: از 70 كودك مورد بررسي 6/78% دختر و 4/21% پسر بودند. شب ادراري در 7/45%، سابقه عفونت ادراري در 4/61% و يبوست مزمن در 7/75% وجود داشت. امتياز كسب شده بعد از درمان بطور قابل ملاحظه اي كمتر از امتيازات قبل از درمان بود.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد جدول DVSS روش عملي مناسبي براي تشخيص و پيگيري بيماران مبتلا به اختلال كنترل ادراري مي باشد. به نظر مي رسد كه قدم اول در درمان اين بيماران درمان طبي بوده و در صورت عدم پاسخ به درمان و يا عود علائم پس از قطع داروها مي توان از مطالعات يوروديناميك استفاده كرد.

Study of symptoms in patients with voiding dysfunction and their response to treatment
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Voiding dysfunction is a problem due to mal toilet training in urination. The prevalence is approximately 10-15% . The clinical manifestations are frequency, dysuria, incontinence, enuresis and infrequency with constipation.
Methods: In this study in 70 children aged 3-12 years old with urinary symptoms of voiding dysfunction were studied the Dysfunctional Voiding Scoring System (DVSS) chart was filled. After one to three months of treatment for the urinary and gastroenterological symptoms, the results of acquired scored before and after treatment were compared.
Findings: Among 70 children 78.6% were female and 21.4% were male. 45.7% were enuretic, 61.4% had a history of urinary tract infection and 75.7% had chronic constipation. The acquired score after treatment was significantly better than before treatment (P= 0.000).
Conclusions: DVSS is a practical method for diagnosis, grading and evaluation of voiding dysfunction. It seems logical that the first step for management of V.D is medical therapy and urodynamic studies should be restricted to resistent or recurrent cases.

قیمت : 20,000 ريال