آيا تمرين منظم با دوچرخه كارسنج بر پيامد بارداري تاثير دارد؟

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بانوان باردار جامعه ما به دلايل متعدد در دوران بارداري رو به زندگي بي تحرك مي آورند. اين در حالي است كه نتايج مثبت فعاليت بدني به طور كلي شناخته شده است. از طرفي ورزش در دوران بارداري نكات مبهمي در نوع و چگونگي اجراي ورزش را به همراه دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات يك دوره ورزش هوازي و غير تحمل كننده وزن مانند دوچرخه سواري كه از خطر كمتري نسبت به ورزش هاي تحمل كننده وزن مانند دويدن برخوردار است بر پيامد بارداري در مادر و نوزاد و مقايسه آن با گروه كنترل يود.
روش مطالعه: در اين مطالعه نمونه ها شامل 90 نفر زن باردار نخست بارداري بودند كه در هفته 20 تا 34 به صورت در دسترس انتخاب شده، به طور تصادفي در دو گروه تجربي 40 نفره و كنترل 50 نفره قرارگرفتند. در گروه تجربِي، برنامه تمرين 8 هفته اي با دوچرخه كارسنج هر هفته دو جلسه و در هر جلسه 15تا 30 دقيقه تمرين با دوچرخه ثابت با شدت 50% تا 65% ضربان قلب بيشينه (بطوري كه جلسات شامل گرم و سرد كردن نيز بود) اجرا شد.
يافته ها: بين طول دوران بارداري، وزن حين تولد نوزاد و آپگار دقيقه اول، مكونيال بودن مايع آمنيوتيك و نوع شيردهي گروه تجربي و كنترل تفاوت معني اداري وجود نداشت (05/0P).
نتيجه گيري: فعاليت بدني مناسب در دوران بارداري نه تنها موجب صدمه به جنين و مادر نمي شود، بلكه انجام زايمان را آسان تر و تولد فرزندي سالم تر را تضمين مي كند.

Does regular ergometeric training have any effect on the pregnancy outcome?
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The aim of the present study was to assess the effect of an ergometric training program on the pregnancy outcome.
Methods: Samples (90 pregnant) females were randomly selected in two experimental (No: 40) and control (No: 50) groups. In the experimental group, a training program for a period of 8 weeks (two sessions each week; each session consisted of 15-30 min) with an intensity of 50-60% of maximal heart rate was performed.
Findings: Results showed no significant difference in pregnancy length, near birth neonate weight, 1st min APGAR, mechonial amniotic fluid and the type of feeding between experimental and control groups (p>0.05). But the comparison of 5th min APGAR and the type of delivery in both experimental and control groups showed a significant difference (P<0.05).
Conclusion: It was concluded that a suitable physical activity in pregnancy not only causes no injury to the mother, but it guaranties a safer delivery and a sound birth.

قیمت : 20,000 ريال