ازدواج فاميلي از ديدگاه مشاوره ژنتيك و عقايد

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ازدواج فاميلي در كشور ما امري رايج بوده و آمارهاي متفاوتي در اين خصوص در مناطق مختلف گزارش شده است. ازدواج فاميلي در ديدگاه مردم ايران، از نظر شرعي امري پسنديده تلقي مي شود. پيآمدهاي زناشويي فاميلي، از نظر سلامت جسمي و رواني فرزندان در دانش پزشكي امروز روشن و بديهي است. از اين رو، بررسي و مطالعه ديدگاه مكتب اسلام در اين خصوص از اهميت ويژه اي برخوردار است.
با توجه به تأثير تعيين كننده باورهاي ديني بر رفتارهاي اجتماعي مردم و با عنايت به شيوع اين گونه ازدواج ها در ايران، در اين مقاله تلاش شده است، ديدگاه ديني در مورد اين ازدواج ها و نيز جايگاه مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج بررسي و ارائه شود. بدين منظور آيات قرآن، احاديث و سنت نبوي (ص) و ائمه اطهار (ع) مرور گرديد.
دانستن اصول مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج و راهنمايي صحيح و علمي خانواده ها براي تمام گروه پزشكي به خصوص پزشكان عمومي، پرستاران و به ويژه متخصصين كودكان ضروري بنظر مي رسد.

Consanguineous marriage: Genetic counseling, culture and religious aspects
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Consanguineous marriage is common in our country, accounting for more than 35% of marriages in Iran. The complications behind this practice are clear in the medical genetics. This paper tries to clarify the importance of this subject and find some answers to questions faced by medical professionals especially pediatricians.
Premarital genetic counseling is the best and appropriate method to screen any inherited disorder in the families.

قیمت : 20,000 ريال