پيش‌بيني شيوه فرزند‌پروري بر مبناي سبك‌هاي دلبستگي و مؤلفه‌هاي هوش هيجاني

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 18 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به پژوهش­هاي موجود سبك فرزند­پروري مي­تواند نقش مهمي در سلامت روان­شناختي افراد داشته باشد. بنابراين، يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه شناسايي متغير­هايي است كه در آن نقش دارند. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش سبك‌هاي دلبستگي و مؤلفه­ هاي هوش هيجاني در پيش ­بيني شيوه­ ي فرزند پروري انجام شد.
روش كار: روش اين مطالعه همبستگي بود. جامعه­ پژوهش شامل والدين شركت‌كننده در طرح سنجش سلامت نوآموزان شهر خلخال در سال تحصيلي 94-1393 بودند. نمونه­ پژوهش شامل 160 نفر از والدين بود كه با استفاده از نمونه­ گيري در دسترس انتخاب شد. براي گردآوري داده­ ها از پرسشنامه­ هاي سبك­ هاي دلبستگي كولينز و ريد، هوش هيجاني بار- اُن و پرسشنامه سبك­ هاي فرزند‌پروري بامريند  استفاده شد. داده ­هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون­ هاي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته­ ها: با توجه به نتايج پژوهش، سبك فرزند‌پروري سهل گيرانه با دلبستگي دوسوگرا، حل مسأله، استقلال، واقع­ گرايي و كنترل تكانه (0/05<p) و سبك فرزند‌پروري استبدادي با دلبستگي دوسوگرا و خود آگاهي هيجاني رابطه معناداري وجود داشت (0/02(p<. همچنين، سبك فرزند‌پروري مقتدرانه با دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا و تمام مؤلفه­ هاي هوش هيجاني، به استثناي خود ابرازي رابطه معناداري داشت. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه  سبك­ هاي دلبستگي دوسوگرا، اجتنابي و ايمن، سبك فرزند‌پروري سهل گيرانه و سبك­هاي دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي سبك فرزند‌پروري استبدادي را پيش­ بيني كردند (0/001(p<. در بين مؤلفه­ هاي هوش هيجاني، واقع‌گرايي، حل مسأله و مسئوليت‌پذيري اجتماعي، سبك فرزند‌پروري سهل گيرانه، آگاهي هيجاني و خوش‌بيني سبك فرزند‌پروري استبدادي و خودشكوفايي و عزت نفس سبك فرزند‌پروري مقتدرانه را پيش ­بيني كردند (0/001(p<.
نتيجه گيري: با توجه به نقش سبك­ هاي دلبستگي و هوش هيجاني در پيش بيني شيوه فرزند‌پروري، پيشنهاد مي­شود كه اين مؤلفه‌ها در آموزش ­ها و پژوهش­ هاي آينده بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

Predicting the Parenting Styles Based on Attachment Styles and Emotional Intelligence
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & objectives: According to the prior studies, parenting style plays an important role in mental health of children. Therefore, identification of variables related to parenting styles is valuable. The present study aimed to investigate the role of attachment styles and emotional intelligent in predicting parenting style.
Methods: A correlational design was used to conduct the study. The study population consisted of parents who participated in health assessment plan of students in the city of Khalkhal during 2015-2016. The participants were 160 parents which were chosen through convenience sampling. For collecting data the Collins & Read’s Attachment Style Questionnaire, Baumrind’s Emotional Intelligence Questionnaire and Parenting Styles Questionnaire were used. Data were analyzed through Software SPSS v.18 using Pearson Correlation and multiple regressions.
Results: Data analysis showed that permissive parenting has significance correlation with ambivalent attachment, problem-solving, independence, reality testing and impulse control (p<0.05). On the other hand, authoritarian parenting style had correlation with emotional self-awareness (p<0.02). In addition, authoritative parenting had correlation with avoidant attachment style and with all emotional intelligence factors except assertiveness. The result of Multiple Regression revealed that avoidant attachment and secure attachment can predict the permissive parenting, ambivalent attachment, authoritative parenting, avoidant attachment (p<0.0001). Among the emotional intelligence factors of reality testing, problem-solving, social responsibility, permissive parenting, emotional self-awareness, optimism, authoritarian parenting, self-actualization and self-Regard can predict authoritative parenting style (p<0.0001).
Conclusions: Considering the role of attachment styles and emotional intelligence in predicting parenting style, it is proposed to pay more attention to this area in future educations and researches.