بررسي مقايسه اي بين تشخيص هاي باليني و گزارشات آسيب شناسي بيماران تحت بيوپسي در بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد در طي سال هاي 1381 تا 1383

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين بررسي با هدف تعيين ميزان تطابق يا عدم تطابق تشخيص هاي كلينيكي با گزارشات پاتولوژي مربوطه در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد صورت گرفته است.
مواد و روش ها:
با استفاده از مطالعه گذشته نگر ابتدا مشخصات فردي و اطلاعات مربوط به ضايعه يا بيماري، مربوط به يكصد و هفتاد بيماري كه در دو سال اخير به بخش بيماري هاي دهان كه جهت انجام بيوپسي مراجعه كرده بودند با استفاده از پرسشنامه تنظيمي در اين خصوص ثبت و سپس جهت بررسي اختلاف تشخيص كلينيكي با گزارشات پاتولوژي ضايعات با استفاده از روش آماري كي دو و آزمون دقيق فيشر و سيستم نرم افزاري SPSS اقدام به آناليز آماري و رسم نمودارها گرديد.
يافته ها:
براساس بررسي بعمل آمده در 2/81 درصد تشخيص باليني منطبق بر گزارش پاتولوژي بوده و در 8/18 درصد تشخيص باليني از نظر هيستوپاتولوژي تاييد نشده است و مشخص شد كه بيشترين تطابق تشخيص به ترتيب مربوط به ليكن پلان، هيپرپلازي هاي آماسي و لكوپلاكيا بوده، درصورتي كه بالاترين ميزان عدم تطابق در رابطه با پمفيگوس، S.C.C و لوپوس اريتماتو مي باشد.
نتيجه گيري:
اگرچه نسبت درصد بالايي از تشخيص هاي باليني و گزارشات آسيب شناسي مويد يكديگر مي باشند اما رقم عدم تطابق قابل توجه بوده و بايد با راهكارهاي مناسب به حداقل و نزديك به صفر برسد.

A comparative study on the clinical diagnosis and pathology report of patients undergone biopsy at Department of Oral Medicine of Mashhad Dental School from 2002 until 2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction:
The purpose of this study was to evaluate the concordance between clinical diagnosis and pathology report of patients referring to department of oral medicine of Mashhad dental school.
Materials & Methods:
In this descriptive retrospective study, personal information and disease (or lesion) characteristics of 170 patients who had been referred to the departmet of oral medicine for biopsy during the past 2 years, were collected through questionnaires and were analyzed Chi-square and Fisher exat statistical tests. The diagrams were drawn with use of Microsoft office SPSS software.
Results:
81.2% of the clinical diagnosis were consistent with pathology reports. In 18.8%, the clinical diagnosis was not confirmed histopathologically. The greatest concordance was observed for lichen planus, inflammatory hyperplasia and leukoplakia whereas pemphigus, SCC and systemic lupus erythematosus revealed the lowest concordance.
Conclusion:
Although a great concordance was observed between clinical diagnosis and pathology report, the inconcordance was significant and establishing strategies for minimizing it, is necessitated.

قیمت : 20,000 ريال