بررسي وضعيت خونريزي بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي بدون قطع درمان پس از مصرف دهانشويه تران اگزاميك اسيد

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه:
امروزه درصد زيادي از بيماران به دلايل مختلفي نيازمند مصرف داروهاي ضد انعقادي خوراكي مي باشند كه قطع اين داروها، خطرات بيشماري را براي آنها به دنبال خواهد داشت. هدف از اين مطالعه، بررسي وضعيت خونريزي بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي بدون قطع اين داروها پس از مصرف دهان شويه تران اگزاميك اسيد 5% به دنبال خارج نمودن ساده دندانها بود.
مواد و روش ها:
در اين تحقيق توصيفي آزمايشگاهي - كلينيكي با روش جمع آوري اطلاعات مشاهده اي (بصورت معاينه مستقيم) تعداد 55 بيمار تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي، بدون قطع داروهاي ضد انعقادي، تحت عمل ساده خارج نمودن 167 دندان قرار گرفته و به دنبال آن توصيه به مصرف 10 ميلي ليتر دهانشويه تران اگزاميك اسيد 5% بصورت 4 بار در روز براي يك هفته بعد از عمل گرديد. تمام اعمال جراحي ساده خارج نمودن دندانها، توسط 2 جراح كارآزموده انجام پذيرفت. بررسي و تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماريSPSS و آناليز توصيفي انجام شد.
يافته ها:
از مجموع 55 بيمار تحت درمان، در 1 بيمار با خونريزي پس از جراحي در روز سوم روبرو شديم (8/1%). در اين بيمار خونريزي بدليل بالا رفتن INR (شش مميز يك دهم) در روز بروز خونريزي بود.
نتيجه گيري:
اين مطالعه نشانگر اين مطلب مي باشد كه خارج نمودن ساده دندانها در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي بهمراه مصرف دهانشويه تران اگزاميك اسيد 5%، نيازي به قطع يا كاهش دوز داروهاي ضد انعقادي نداشته و در اين گروه بيماران، هموستاز بخوبي صورت مي پذيرد.

Evaluation the bleeding in patients maintained on oral anticoagulant therapy without interruption of their treatment after use of Tranexamic Acid mouthwash
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction:
Today many patients with some reasons need the use of anticoagulant drugs ,that interruption of this drugs may be dangerous. The purpose of this study was to evaluate the use of tranexamic acid 5% mouthwash to control hemostasis in patients therapeutically anticoagulant medication undergo dental extraction without interruption of medication.
Materials & Methods:
This study was a descriptive study and the data collection method was direct observation. A total of 55 patients undergone 167 dental extraction without interruption of oral anticoagulant medication, were required to rinse with 10 ml of a tranexamic acid 5% mouthwash 4 times a day for 7 days postoperatively. Dental extraction was carried out by two surgeon. Data were analyzed using SPSS statistical software and descriptive analyzed done.
Results:
Of 55 patients treated, 1 presented with postoperative bleeding on the third day after operation (1/8%). In this patient international normalized ratios was grossly elevated on the day of the bleeding (6.1).
Conclusion:
This study supports the consensus that simple dental extraction in patients maintained on oral anticoagulant therapy with use tranexamic acid 5% mouthwash, can be performed without reduction or intruption dose of anticoagulant medication, and hemostas occurred well.

قیمت : 20,000 ريال