بررسي ميزان پاسخ ايمني و تعيين كارآئي تزريق داخل جلدي واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 5 - شماره 49

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: ويروس هپاتيت B باعث ايجاد هپاتيت حاد و مزمن مي‌شود. درگيري مزمن كبدي مي‌تواند به طرف سيروز كبدي و كارسينوم سلولهاي كبدي سير نمايد. واكسيناسيون عليه هپاتيت B يكي از راههاي مهم جلوگيري از گسترش اين بيماري است. بيماران دياليزي بدليل ضعف سيستم ايمني پاسخ كمتري به واكسيناسيون مي‌دهند. راههاي مختلفي جهت افزايش پاسخ ايمني در اين بيماران پيشنهاد شده است كه يكي از آنها تزريق داخل جلدي واكسن مي‌باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان پاسخ ايمني و تعيين كارآئي تزريق داخل جلدي واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي مي‌باشد.
روش بررسي: 109بيمار همودياليزي كه شرايط لازم جهت ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، تعداد دفعات تزريق واكسن، زمان آخرين نوبت تزريق واكسن، دفعات دياليز، محصول دياليز، طول مدتي كه از شروع دياليز گذشته، سطح آلبومين سرم، آنتي‌بادي HBC و آنتي‌بادي HCV گرفته مي‌شد. سپس وضعيت ايمني بيماران نسبت به ويروس هپاتيت B با كنترل آنتي‌بادي HBS بررسي شده و سطح ايمني بيماران مشخص مي‌شد. بيماراني كه آنتي‌بادي منفي داشتند در دو گروه قرار گرفته و گروه اول تحت تزريق واكسن هپاتيت B با دوز 20 ميكروگرم بصورت داخل جلدي و گروه دوم به روش معمول عضلاني تحت تزريق واكسن قرار گرفتند.
يافته‌ها: اين مطالعه نشان مي‌دهد كه 45درصد بيماران آنتي‌بادي مثبت بوده و 55درصد بيماران پاسخ مناسبي به واكسن نداشته‌اند. همچنين ارتباط معني‌داري بين سن، جنس، سطح آلبومين سرم و محصول دياليز با ميزان پاسخ ايمني وجود ندارد. ولي بين مدت زمان دياليز و فاصله زماني از تزريق آخرين واكسن با ميزان پاسخ ايمني ارتباط معني‌داري وجود دارد. پاسخ ايمني در بيماراني كه تحت واكسيناسيون تحت جلدي قرار گرفته در مقايسه با بيماراني كه به روش تزريق عضلاني واكسينه شده بود متفاوت بوده و از نظر آماري معني‌دار مي‌باشد.
نتيجه‌گيري: توصيه مي‌شود پروتكل كشوري واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران دياليزي از 3 تزريق به 4 تزريق با دوز دو برابر تغيير يابد و در بيماراني كه پاسخ ايمني مناسب پيدا نمي‌كنند واكسيناسيون بصورت داخل جلدي انجام شود.

Study of immune response and efficacy of intradermal injection of Hepatitis B vaccine in hemodialysis patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: Hepatitis B virus (HBV) is the underlying cause for chronic and acute hepatitis. Chronic hepatic can progress toward cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Vaccination against HBV is one of the important ways in the prevention of these conditions. Because of suppressed immune system, dialysis patients are less responsive to vaccination. However, there are several ways for increasing the immune response in these patients, one of them is intradermal injection of HBV vaccine. The aim of this study was, therefore to evaluate the degree of immune response and determining efficacy of intradermal injection of HBV vaccine in these patients.
Subjects and Methods: One hundred and nine hemodialysis patients who fitted the conditions for entry in this study were evaluated. Necessary information including age, sex, number of vaccine injections, time of last vaccine injection, frequency of dialysis, dialysis product, duration of dialysis, serum albumin level, HCVAb and HBCAb was collected. From these data, immunity level as well as the immunity against HBV were estimated by monitoring of HBSAb. The selected groups were those patients with negative Ab, who were divided into two groups: the first group received 20µg intradermal HBV vaccine and the second group the vaccine was administered intramuscularly.
Results: The results showed that 45% of patients were antibody positive and 55% had no appropriate response to vaccine. There was no relation between age, sex, serum albumin level and dialysis product and the degree of immune response. However, there was a significant relationship between the duration of dialysis and the time last vaccine injection with the degree of immune response. Immune response in patients who were injected intradermaly was statistically different from those who had intramuscular injections
Conclusions: It recommended that the protocol for the national HB vaccination should change from injections to 4 times and with a double dose. Furthermore, in patients who can not achieve appropriate response, vaccination should be given intradermaly.