مقايسه بهداشت دهان و DMFT در ميان دانش آموزان 6 ساله پسر و دختر در شهر اهواز در سال 1379

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 5 - شماره 49

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: پوسيدگي دندان بيماري عفوني و قابل انتقالي است كه فاكتورهاي متعددي در ايجاد آن دخيل هستند. انجام مراقبتهاي بهداشتي فاكتور مؤثري در پيشگيري از پوسيدگي مي‌باشد. عدم اطلاع والدين از زمان رويش و اهميت دندان مولر اول دائمي در سلامت دندانها يكي از علل پوسيدگي زودرس در اين دندان مي‌باشد هدف از اين تحقيق مقايسه بهداشت دهان1 و دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر پسر و دختر در شهر اهواز در سال 79 بود.
روش بررسي: بدين منظور 264 دانش‌آموز پسر و دختر 6 ساله از چهار منطقه آموزش و پرورش به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده و از طريق مطالعه‌اي توصيفي و به صورت مشاهده و مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند. در نهايت از آمار توصيفي و جدول توزيع فراواني و درصد آنها و براي مقايسه از آزمون T استفاده شد.
يافته‌ها: ميانگين كل DT1 دانش آموزان در كل 22/0 ( دختران 25/0 و پسران 20/0 ) بدست آمد كه اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد. ميانگين DMFT نيز 36/3 ( دختران 40/3 و پسران 30/3 ) بدست آمد. در ارتباط با بهداشت دهان 5/32درصد دختران و 4/42درصد پسران داراي وضعيت بهداشتي خوب از نظر شاخص3 OHI-S بودند. در هيچ يك از موارد از نظر آماري اختلاف معني‌داري مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: همانگونه كه در اين تحقيق مشخص گرديد كل مقدار DMFT مربوط به پوسيدگي مي‌باشد و از نظر رعايت بهداشت نيز 3/33درصد دانش آموزان بهداشت دهان خوب داشتند و لزوم آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح مدارس و خانواده‌ها كاملاً مشهود مي‌باشد.

A comparative study on the oral hygiene and DMF status among male and female 6-year old students in Ahwaz city in year 2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: Dental caries is an infectious and communicable disease and multiple factors influence its initiation and progression. Establishing health care procedures are effective factors in prevention of dental caries. One of the causes of early caries of first permanent molar is unawareness of parents of the time of its eruption and the importance of this tooth in oral health. The purpose of this study was to compare the level of Decayed, Missed and Filled (DMF) and oral hygiene among male and female 6-year old students in Ahwaz in year 2000.
Subjects and Methods: For this purposes 264 six-year old male and female students were evaluated via a descriptive study by direct observation and interview. The results were analysed by use of descriptive statistics, frequency and percentage distribution tables. Student t-test was used for statistical comparisons.
Results: The overall average of DT was 0.22 (0.25 in girls and 0.2 in boys) which was not significant. Average of DMF was 3.36 (3.40 in girls versus 3.30 in boys). The oral hygiene score index (OHI-S index) was good among 32.5 and 42.4 % of girls and boys respectively (p>0.5).
Conclusions:The results of this study showed that dental caries were mainly related to the total amount of DMF. Furthermore the mean percentage of good level of OHI-S index among this population group was 33.3% suggesting that education of oral hygiene for parents is an important parameter in the control of developing dental caries.