بهينه سازي نگاره هاي MRA مغز با استفاده از ماده كنتراست زا در ميدان مغناطيسي 1.5 تسلا

مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره 16 - شماره 54

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف : براي انجام آنژيوگرافي با استفاده از رزونانس مغناطيسي Magnetic Resonance Angiography) MRA) از مغز با توجه به وضعيت خاص شريا‌ن‌ها و وريدهاي آن كه داراي سرعت‌هاي متفاوت خون است، نه تنها بايد در انتخاب پارامترهاي تصويربرداري دقت خاصي داشت، بلكه بايد موقعيت تشريحي عروق مورد مطالعه را نيز در نظر گرفت؛ به نحوي كه به علت سرعت آهسته جريان خون در سيستم وريدي و شريان‌هاي كوچك در مغز استفاده از ماده شبه مغناطيس (Paramagnet) پيشنهاد مي‌شود. به همين علت در اين مطالعه بهينه‌سازي پارامترهاي تصويربرداري عروق مغزي با استفاده از مواد كنتراست زا در ميدان مغناطيسي 5/1 تسلابراي اولين بار در ايران مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش‌ها : براي بهينه‌سازي نگاره‌ها به دنبال به دست آوردن T1 تقريبي خون پس از تزريق بر اساس مقدار mmol/kg 0.1 در ms 1200 و 900 ، 600 ، 300 =T1 مقدار سيگنال نسبي براي زمان اكو ms 7 TE= و زمان تكرار 20ms=TR به دست آمده و نشان داد كه با كاهش T1 مقدار زاويه ارنست و شدت نشان نسبي افزايش مي‌يابد.
سپس با استفاده از پارامترهاي زمان اكو TE= 7ms ، زمان تكرار TR=20ms ‌و درجه انحراف 30، 10،20=Flip Angle) FA ) تصاوير بدون تزريـق و درحال تزريق درسه‌‌گروه پنج نفره داوطلب به‌دست آمد. پس از اندازه‌گيري سيگنال در نواحي شريان كاروتيد، شريان مياني مغز، سيستم وريدي و انحراف ‌معيار در هوا مقدار(C/N (Contrast to Noise محاسبه شد. با توجه به اندازه‌گيري‌هاي انجام شده زاويه انحراف 20 درجه داراي بالاترين مقدار C/N بود.
در مرحله نهايي با استفاده از پارامترهاي (TR/TE/FA]20ms/7ms/20°]) و زمان اسكن چهار دقيقه تصاوير بدون تزريق، در حال تزريق و 15 دقيقه پس از تزريق در 20 بيمار داوطلب تهيه و مقدار C/N محاسبه شد.
يافته‌ها : پس از انجام آزمون‌هاي آماري مناسب، بالاترين مقدار C/N در تصاوير در حال تزريق ديده شد. براي اطمينان از معني‌دار بودن تفاوت ميانگين‌ها با استفاده از آزمون آماري t دانشجو C/N تصاوير دوبه دو با يكديگر مقايسه شدند. براي بررسي باليني پس از تهيه تصاوير بر روي فيلم تعداد يك وريدودو شريان كه C/N آن اندازه گرفته شد بر اساس پنج درجه كيفي تعريف شده و مورد بررسي قرار گرفتند.
استنتاج : تزريق ماده شبه مغناطيس ايجادكننده تضاد در مشاهده بهتر شريان‌هاي ريز و وريدها موثر بود. زيرا اين عروق داراي جريان خون كمي بوده و با توجه به تعداد پالس RF (Radio Frequency) كه دريافت مي‌كنند C/N قابل توجهي ندارند، ولي پس از تزريق ماده شبه مغناطيسي و كاهش T1 خون وانتخاب پارا مترهاي متناسب با آن مقدار C/N افزايش مي‌يابد.

Optimization of brain MRA with contrast injection in 1.5 T field
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and purpose: Selection of suitable parameters for brain MRA requires accurate measures, because the image quality depends on the location of arteries, veins and also the velocity differences of blood, taking into account the low blood flow in small veins and arteries, use of paramagnetic contrast media is recommended. Hence, in present study, we investigated the imaging optimization of brain vessels using contrast media in 1.5 T field.
Materials and Methods: For image optimization blood T1 was estimated after the injection of 0.1mmol/kg of Gd-DTPA and the relative blood signals were measured at T1=300, 600, 900 and 1200ms using TR=20ms and TE=7ms parameters. Ernest angle and relative signal increased as the T1 decreased. MRA was obtained in three groups, each including five volunteer patients using parameters TR=20ms, TE=7ms and flip angle 10, 20 & 30 degrees in two series without and during contrast injection.
Signals of carotid, M.C.A and thorcolar herofili and SD in air were measured and it was shown that in 20 degrees flip angle, C/N was maximum.
At the last stage, three series of MRA, without, during c.i and 15 minutes after c.i where obtained in 20 volunteer patients using parameters TR=20ms, TE=7ms and flip angle 20 degrees and calculated C/N .
Results: After statistical analysis the highest C/N was observed during c.i MRA. Paired
t-student test was performed to compare the differences between the C/N ratios. For clinical purposes one vein and two arterles were graded in 5 definite levels.
Conclusion: Results indicated an important effect of paramagnetic contrast media on better observing of small arteries and vein. The best quality was taken during c.i, but in some arteries contrast media did not improve the quality of MRA.

قیمت : 20,000 ريال