ارزشيابي عوامل مؤثر بر انتقال يادگيري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت پرستاري به محيط كار بر اساس مدل انتقالي هالتون

مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان

دوره 9 - شماره 23

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: پرستاري يكي از مشاغل حوزه سلامت است كه علاوه بر ارايه­ي خدمات درماني، به آموزش مداوم نياز دارند تا علاوه بر بهسازي فردي، از آخرين دستاوردهاي علم پزشكي نيز آگاه شوند. هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي عوامل مؤثر بر انتقال يادگيري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت پرستاري به محيط كار بر اساس مدل انتقالي هالتون بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر، مطالعه‌اي از نوع توصيفي- مقطعي است. جامعه­ي آماري شامل تمامي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1394و معيار ورود به پژوهش، شركت در دوره‏هاي آموزشي تخصصي ضمن خدمت بود. به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 95 نفر از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ي سيستم انتقال يادگيري مبتني بر مدل هالتون بود كه پس از محاسبه روايي و پايايي، بين نمونه‌هاي مطالعه توزيع گرديد. با استفاده از روش‌هاي آمار استنباطي و نرم‌افزار SPSS21 داد‌ه‌ها تحليل شدند.
يافته‌ها: ميانگين و انحراف معيار عوامل فردي 0/78 ± 2/80، عوامل سازماني 0/66 ± 2/68 و عوامل آموزشي 1/54 ± 2/74 بوده است. نتايج نشان داد كه عوامل فردي، سازماني و آموزشي موثر بر انتقال يادگيري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت به محيط كار از ديدگاه پرستاران دانشگاه علوم پزشكي جهرم از سطح متوسط بيشتر اما از سطح مطلوب كمتر مي‌باشند. همچنين مشخص گرديد كه عامل موثر غالب از ديد آنان عامل فردي مي‌باشد (0/05 > P).
نتيجه‌گيري: بايد با توجه ويژه به اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت پرستاران و ايجاد انگيزش، زمينه­ي انتقال آموخته‌هاي آنان را به محيط كار فراهم نمود.
An Evaluation of Effective Factors on Learning Transfer of Nursing On-The-Job Training Courses into Work-Environment Based on Holton’s Transfer Model
Article Type: Original Article
Abstract:
Background of Objective: Nursing is one of the health jobs. In addition to health care, need continuing education to individual development and aware of the latest medical science achievements. The main purpose of this study was an evaluation of effective factors on learning transfer of nursing on the job training courses into work environment based on Holton’s transfer model.
Materials and Methods: This was a descriptive- sectional study that the population was all of Jahrom University of medical sciences nurses. Passed on-the-job training courses in 2015 was inclusion criteria. Using random sampling method and Cocran formula 95 nurses were selected. Research instrument was learning transfer system inventory that distributed after validity and reliability calculation. Data analyzed by inferential statistical methods and SPSS21.
Results: The results showed that effective individual, organizational and educational factors on learning transfer of on-the-job training courses into work-environment from view point of Jahrom medical sciences university nurses were more than average level. Also showed that individual were dominant effective factor (P< 0/05).
Conclusion: With special attention to the nurse's on the job training courses effectiveness and motivation, provide learning transfer context into work environment.
قیمت : 20,000 ريال