ارزيابي دقت يك نوع Electronic apex locator در تعيين طول كانال دندان هاي شيري در شرايط In vivo

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 19 - شماره 46

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: راديوگرافي معمولترين روش تعيين طول ريشه در درمانهاي اندودنتيك مي باشد كه استفاده از آن در كودكان به دليل خطرات اشعه، تداخل تصويري جوانه دندانهاي دائمي با ريشه دندانهاي شيري و عدم همكاري، مشكلاتي را به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي دقت يك وسيله الكترونيكي تعيين طول كانال دندان (Dentaport ZX) در اندازه گيري طول كانال دندانهاي شيري در شرايط In vivo انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ارزيابي روشهاي تشخيصي، بافت پالپي 52 دندان (115 كانال) كه قرار بود كشيده شوند خارج شد. طول كانال ريشه دندانها توسط دستگاه Dentaport ZX تعيين گرديد؛ سپس دندانها كشيده شدند و طول حقيقي كانال دندانها با فايل شماره 15 K-Type با دقت 0.1mm به وسيله كوليس اندازه گيري و با هم مقايسه شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهاي اسميرنوف كلوموگروف، chi-square، آناليز واريانس و ضريب همبستگي درون گروهي و سطح معني داري 05/0>P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تفاضل اندازه گيريهاي طول كانال دندانهاي شيري از دو طريق چشمي و با دستگاه، 384/0± 17/0 ميليمتر بود. بيشترين انحراف از طول واقعي كانال بين 2/0- تا 2/0+ ميليمتر و دقت دستگاه در حد فاصل 5/0± ميليمتر از فورامن آپيكال 17/92% و در حد فاصل 2/0± ميليمتر از فورامن آپيكال 96/66% بود (05/0>P).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر، استفاده از Dentaport ZX براي درمان اندودانتيك دندانهاي شيري مي تواند مد نظر قرار گيرد.

In vivo evaluation of the accuracy of an electronic apex locator in root canal length determination in primary teeth
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Radiography is the most commonly used technique in root canal length determination, but its application in pedodontics is difficult due to many problems such as radiation hazards, superimposition of permanent teeth buds and uncooperative children. The aim of this study was to investigate the accuracy of an electronic apex locator (Dentaport ZX) in measuring the root canal length of primary teeth in vivo.
Materials and Methods: In this test evaluation study, pulp tissues of 52 primary teeth planned to extraction were removed and the canal length were measured by Dentaport ZX. After extraction, real lengths of canals were measured by using# 15 K-Type file with 0. 1 mm accuracy and both measurements were compared. Data were analyzed by Smirnov Kolmogorov, chi-square, ANOVA and intraclass correlation and p<0.05 was considered as the limit of significance.
Results: The difference between the canal lengths measured by eye and Dentaport ZX was–0.17±0.384 mm. Maximum deviation of the real length of canals was between-0.2 to+0.2 mm from apical foramen. Accuracy of Dentaport ZX in the range of-0.2 to+0.2 from apical foramen was 66.96% and in the range of-0.5 to+0.5 from apical foramen was 92.17%.
Conclusion: Based on the results of this study, the use of Dentaport ZX in endodontic treatment for primary teeth could be advisable.

قیمت : 20,000 ريال