بررسي ارتباط بين آلودگي هوا و تعداد موارد با مشكل علائم حاد تنفسي ثبت شده در مركز فوريتهاي پزشكي شهر تهران در سال1392

تحقيقات سلامت در جامعه

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه و هدف: آلودگي هوا، يك ريسك فاكتور مهم محيطي براي جهان و سلامت عمومي محسوب ميشود كه با افزايش شدت و  وخامت بيمار يهاي تنفسي همراه است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارتباط بين آلايند ه هاي مختلف هوا و تعداد بيماران مراجعه كننده با علائم حاد تنفسي به مركز فوري تهاي پزشكي شهر تهران در سال 1392 مي باشد. 
روش كار: در مطالعه اكولوژيك حاضر، ارتباط بين آلايند ه هاي مختلف هوا و تعداد مراجعه كنندگان با مشكل علائم حاد تنفسي، در سال 1392 بررسي شد. در مركز فوريتهاي پزشكي شهر تهران، تعداد 36787 نفر با مشكل علائم حاد تنفسي در سال 1392 به ثبت رسيده است. داد ه هاي مربوط به تعداد موارد با مشكل علائم حاد تنفسي و آلايند ه هاي هوا از مركز فوريتهاي پزشكي و ايستگا ههاي پايش كيفيت هوا جمع آوري شدند. براي محاسبه ارتباط غلظت آلايند ه ها (PM2.5، SO2، NO2، O3 و CO) با تعداد موارد با مشكل علائم حاد تنفسي، از معادله رگرسيون پوآسون استفاده شد. 
يافته ها: يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه آلاينده CO هفتگي 10 درصد (IRR=1/10) و آلاينده SO2 سه روزه و هفتگي در شهر تهران، به ترتيب 3 و 4 درصد، خطر بروز بيمار يهاي تنفسي را بيشتر مي كند (IRR سه روزه و هفتگي: 1/03 و 1/04). با افزايش مدت زمان باقي ماندن آلايند ه ها و تداوم آن ها كه در اين مطالعه به صورت سه روزه و هفتگي مورد بررسي قرار گرفته است، خطر بروز بيمار يهاي تنفسي افزايش مي يابد. 
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر، ميتوان بيان نمود كه با افزايش غلظت آلاينده هاي هوا، تعداد بيماران با علائم حاد تنفسي مراجعه كننده به مركز فوريتهاي پزشكي تهران نيز افزايش يافته است.
Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction and purpose: Air pollution is an important risk factor for the environment and public health, associated with increased severity of respiratory diseases. This study aimed to evaluate the association between various air pollutants and number of cases with severe acute respiratory syndrome referred to emergency medical centers in Tehran, Iran in 2013. 
Methods: In this ecological study, the relationship between air pollution and acute respiratory symptoms in patients referred to the emergency centers of Tehran in 2013 was assessed. In total, 36787 patients with acute respiratory symptoms has been registered in these centers. Data on the number of cases with acute respiratory symptoms and air pollutants of emergency centers and air quality monitoring stations were collected. Moreover, Poisson regression was used to assess the relationship between air pollutant concentrations (PM2.5, SO2, NO2, O3, CO) and the number of cases with severe acute respiratory syndrome. 
Results: The results of the current study demonstrated that CO (weekly average IRR=1.1) and SO2 (three days average IRR=1.03 and weekly average IRR= 1.04) increased the risk of respiratory diseases 10%, 3%, and 4%, respectively. Consequently, longer duration of pollutants would increase the risk of respiratory syndromes. 
Conclusion: According to the results of this study, increased air pollutant concentrations could be associated with escalated number of patients with acute respiratory symptoms referred to the emergency medical centers in Tehran.