بررسي فناوري‌هاي نوين در حذف آفت‌كش آترازين از محيط زيست با تأكيد بر تجزيۀ‌زيستي: يك مطالعه مروري

طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد)

دوره 15 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: با كمبود زمين‌هاي زراعي و از بين رفتن محصولات بوسيلۀ آفات استفاده از آفت‌كش‌هايي مانند آترازين افزايش يافته است. اين علف‌كش به دليل فشار بخار كم، نيمه عمر بالا و تحرك زياد منجر به آلودگي اكوسيستم‌هاي گوناگون شده است. آترازين از نظر سميت در كلاس III بوسيلۀ سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا قرار گرفته است، اما به دليل توانايي بالقوۀ آن در آلودگي آب‌هاي زيرزميني اهميت بسياري دارد.
روش بررسي: روش‌هاي فيزيكي و شيميايي بسياري براي حذف اين علف‌كش از محيط‌هاي آبي و خاكي پيشنهاد گرديده، اما اين روش‌ها داراي هزينه‌هاي بسيار و همراه با توليد محصولات جانبي سمي ديگري هستند. با توجه به گسترش علم تعامل انسان و طبيعت، امروزه تصفيۀ بيولوژيكي از اهميت و توجه خاصي برخوردار است. تصفيۀ بيولوژيكي فرآيندي است كه در آن از ميكروارگانيزم‌ها براي تبديل و تجزيۀ مواد آلاينده موجود در محيط زيست استفاده مي‌شود.
نتيجه‌گيري: تجزيۀ زيستي از نقطه نظر اقتصادي و زيست محيطي بهترين راهكار براي حذف آلاينده‌هاي ديرپا از محيط زيست مي‌باشد. امروزه استفاده از ميكروارگانيسم‌هاي بومي يا اصلاح شده بوسيلۀ مهندسي ژنتيك براي تصفيۀ محيط‌هاي آلوده به سموم آفت‌كش بطور فزاينده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در پايان به منظور كاربرد بيشتر اين فناوري سبز تعيين خصوصيات خاك و همچنين مطالعات سم‌شناسي محيطي (اكوتوكسيكولوژي) با هدف شناسايي توانايي ميكروارگانيسم‌هاي بومي آب و خاك يك امر ضروري مي‌باشد.
New Technologys in Atrazine Removal from Environment with Emphasis on Biodegradation: A Review
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction:Considering the lack of agricultural lands and the loss of products by pests, utilization of pesticides like atrazine has increased. Due to low vapor pressure, high half-life, and high mobility, this herbicide results in pollution of different ecosystems. In regard with its toxicity, US Environmental Protection Agency has ranked atrazine in III class. Due to its potential capacity in polluting groundwater, it is highly significant.
Methods: Many chemical and physical methods have been introduced to remove this herbicide from soil and water environments; however, these methods involve high expenses and cause the creation of other toxic products. Due to development of the science of interaction between man and nature, nowadays biological treatment is uniquely significant. Biological treatment is a process in which microorganisms are utilized to convert and decompose pollutants existing in the environment.
Conclusion: Biodegradation is economically and environmentally the best approach to remove long-standing pollutants from the environment. Nowadays, genetic engineering extensively utilizes local or modified microorganisms in treating the environments polluted with pesticides. Finally, in order to further utilize this green technology, it is necessary to specify the soil properties and also conduct ecotoxicological studies in order to identify the capacity of local microorganisms of water and soil.
قیمت : 20,000 ريال