بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر اساس تئوري انگيزشي دو عاملي هرزبرگ در سال 1394

مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان

دوره 9 - شماره 23

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: مهم­ترين عامل موثر برموفقيت در هر سازماني، نيروي انساني­ آن سازمان مي ­باشد. نيروي انساني­ كه با قوه­ ي خلاقيت، ابتكار، ايمان و تعهد خود، تاثير به­ سزايي ­درعملكرد سازمان دارد. اعضاي هيات علمي دانشگاه­ ها از اركان اصلي نيروي انساني بوده و با تاثير بر پيشرفت جايگاه علمي دانشگاه ­ها سبب پيشرفت در جوامع مي­ گردند.در اين راستا، توجه به عوامل انگيزش شغلي اعضاي هيات­ علمي دانشگاه­ ها به بهره وري­ هر چه بيشتر دانشگاه­ ها كمك بسياري مي­ كند. تعيين­ عوامل موثر بر انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براساس تئوري انگيزشي­ دو عاملي­ هرزبرگ هدف اين مطالعه بود.
روش بررسي: دريك مطالعه­ ي مقطعي­ توصيفي به بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه­ علوم­ پزشكي­ شهيدبهشتي­ با نمونه ­اي برابر137نفر از اعضاي هيات­ علمي دانشگاه،(10درصد از جامعه­ ي آماري)به طور تصادفي و متناسب با حجم و جنسيت اعضا در 12 دانشكده ­ي دانشگاه پرداخته شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ­اي حاوي 40 عامل ­در 11 حيطه از عوامل موثر بيروني و موثر­ دروني انگيزش شغلي مبتني بر نظريه دو عاملي هرزبرگ بود. پايايي و روايي آن در بسياري از مطالعات محاسبه شده است. همچنين پايايي در مطالعه­ ي مقدماتي با ضريب آلفاي كرونباخ 86%، مجددا مورد تاييد قرار گرفت. داده ها پس­از جمع آوري با استفاده ازضرب همبستگي گاما و آزمون كي­ دو و تحليل رگرسيون لجستيك با نرم افزار اس پي اس16 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ­ها: عوامل موثر دروني اهميت بيشتري نسبت به عوامل­ موثر بيروني داشتند. در افراد جوان تر اهميت عوامل­ موثر دروني نسبت بالاتري داشت. عوامل­ موثر بيروني در افراد مسن تر از اهميت بالاتري برخوردار بود. سه حيطه ­ي ماهيت ­كار،پيشرفت ­و توسعه ­ي شغلي و موقعيت ­شغلي نيز بالاترين اهميت را­ در بين حيطه ­هاي عوامل موثر دروني دارا بودند. دو حيطه­ ي امنيت شغلي وارتباط با ديگران بالاترين اهميت­ را در بين حيطه­ هاي عوامل­ موثر بيروني داشتند. اهميت دو حيطه ­ي ارزش هاي اخلاقي- اعتقادي و عدالت كه از حيطه­ هاي تئوري­ دوعاملي­ انگيزش­ شغلي هرزبرگ نبوده است ولي از نتايج بدست آمده از آخرين سوال پرسش نامه وجود اين دوعامل با اهميت بود.
نتيجه­ گيري:فراهم ­نمودن محيط كاري مناسب با توجه به مرتبه ­ي علمي اعضاي هيات­ علمي توام با امنيت شغلي­ و احترام به ارزش هاي اخلاقي، رفع موانع و مشكلات استخدامي، بهبود ماهيت­ كار با توجه به سن­ وسابقه­ ي كار آموزشي افراد و ارايه­ ي حقوق و دستمزد برمبناي توانايي ­و عملكرد، عدالت، قدرداني شايسته، ارتباطات مناسب، تنظيم آيين نامه هاي ارتقاي شغلي مناسب موجبات انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي بوده كه سبب مي­گردد احساس تعهد بيشتري نسبت به انجام وظايف محوله داشته باشند و رضايت بخشي از كار احساس كنند.
Effective Factors in Job Motivation of Faculty Members shaheed Beheshti University of Medical Sciences Base on Herzberg's Two-Factor Theory of Motivation in 1394
Article Type: Original Article
Abstract:
ackground and objective: The most important factor for success in every organization,is its human resources.Human resources with the power of creativity,imagination,faith and commitment,a great impact on the performance ofthe organization.University of  facultymembers is the main pillars of human resources and affects the development of universities to promote academic standing in their communities.In this regard,the roleofjob motivation facultymembers to further efficiencyhelps universities.
Materials and Methods: To determine the effective factors in job motivation of Shaheed BeheshtiUniversity of Medical Sciences facultymembers based on Herzberg'stwo factor motivation theory. In across-sectional study to evaluate the factors affecting job motivation in facultymembers of Shaheed BeheshtiUniversity of Medical Scienceswith a sample of137No,(10% of the population)in12faculties by random and proportional base on size and gender of facultymembers.The instrument used questionnaire containing40 of the11areas of external factors and an effective two-factor theory of Herzberg'smotivation-based job.Reliability and validity studies have been performed in many ways.The reliability of the pilot study withCronbach's alpha coefficientof %86,was approved again.After collecting data using gamma and correlation multipliers Ki-test and logistic regression analysis with softwareSPSSwas16.
Results:The internal factors were more important than external factors.The importance of internal factors were higher than in younger people. External factors were more important in older people.Three areas,nature of work,professional development and career is also the most importance in the areas of internal factors,respectively.Two areas of occupational safety and conection arethe most importance in the areasof external factors.The importance of moral values,faith and justice that two safety areas Herzberg'stwo factor theory of job motivation were not there,but the results from the last questionnaire that these twofactors were important.
Conclusion:Providing the perfect environment,according to members of academic rank job security and moral values,decreasing the problems of employment,where work is done dueto age andwork experience training individuals and providing a salary based on ability andperformance,justice,deserve appreciation,good communication,regulation of career paths lead to job motivation of faculty
قیمت : 20,000 ريال