ارزيابي نحوه برگزاري كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس در دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديد اعضاي هيات علمي شركت كننده در كارگاه ها

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: كارگاه هاي روش تدريس كه با هدف توسعه آموزش در سطح دانشگاه و اساتيد طراحي شده است بايستي خود نمونه بارزي از الگوهاي توسعه يافته تدريس را ارائه نمايند.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين نظرات اعضاي هيأت علمي شركت كننده در كارگاه هاي روش تدريس مقدماتي برگزار شده در دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد نحوه برگزاري اين كارگاه ها صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه، نظرات 171 نفر عضو هيأت علمي شركت كننده در شش نوبت كارگاه روش تدريس به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفت. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مصوب وزارت بهداشت و درمان بود. اين پرسش نامه در دو بخش شامل ويژگي هاي فردي و عبارات سنجش نظرات كه بر اساس مقياس 5 درجه اي ليكرت (از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف)، طراحي گرديده بود، پس از سنجش مجدد روايي محتوا با نظرخواهي از صاحب نظران (9/0 = r) مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: از 171 نفر شركت كنندگان در كارگاه ها بيشتر آنها مذكر (3/67 درصد) و از نظر مرتبه علمي، استاديار (6/62 درصد) بودند بر اساس يافته ها شركت كنندگان در مطالعه در مجموع با 5/69 درصد از عبارات، موافق يا كاملاً موافق بودند. بيشترين موافقت (84 درصد) مربوط به "طراحي مناسب اهداف كارگاه" و بعد از آن به ترتيب مربوط به "توالي منطقي و منظم موضوعات" (82 درصد) و"ايجاد آمادگي و ارائه اطلاعات در ابتداي كارگاه" (81 درصد) بود. كمترين موافقت مربوط به "تسهيلات موجود در مكان برگزاري كارگاه" (4/40 درصد) و "تدارك نمودن فرصت كافي براي بحث هاي فردي و گروهي در طول كارگاه " (4/47 درصد) بود. همچنين بين نظرات شركت كنندگان بر حسب نوبت كارگاه تفاوت معني دار آماري مشاهده گرديد (0.05>P)، به طوري كه ارزيابي شركت كنندگان در كارگاه هاي پنجم و ششم نسبت به نوبت اول و دوم در مورد كارگاه بهتر بود.
نتيجه گيري: موفقيت يك كارگاه آموزشي تا حد بسيار زيادي به برنامه ريزي و تداركات آن وابسته است. كارگاه هاي روش تدريس كه به منظور توسعه توانمندي آموزش مدرسين برگزار گرديده است بايستي از ويژگي ها و توانمندي هاي آموزشي قابل قبولي برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان الگوي آموزشي اثرات مثبتي داشته باشند. نتايج اين بررسي بيانگر آن است كه در مجموع برنامه ريزي كارگاه هاي مذكور از روال نسبتاً مناسبي برخوردار بوده است ولي از نظر تداركات و امكانات نيازمند توسعه و تغيير مي باشد. همچنين زمان بندي مناسب تر به منظور بحث و تبادل نظر و استفاده از روش هاي مناسب تر آموزشي ضرورت دارد.

Evaluation of holding procedure of elementary teaching methodology workshops based on the views of the faculty of Kerman University of Medical Sciences participating in the workshops
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Teaching Methodology workshop aimed at development of education, therefore, it must offer the best developed methods of teaching.
Objectives: To determine the quality of the teaching methodology workshops held in Kerman University of Medical Sciences based on the views of the participators.
Methods: The views of all 171 faculty members participated in six teaching methodology workshops were evaluated using the questionnaire approved by The Ministry of Health and Medical Education. The questionnaire consisted of two sections: demograophic features & statements on the views based on a 5 Likert scale (from strongly agree to strongly disagree). Its validity was 0.9 measured by the views of experts.
Findings: 67.3 percent of the participators were male and assistant professors 62.4%. 69.7% of the participants were strongly agreed or agreed upon the statements. The most agreement was on "proper planning of aims" (84%), then "giving introductory information in the beginning" (81%), "sequential outline " (82%), respectively. The least agreement was found on "the facilities". (40.4%), "enough time allocated to individual & group discussion" (47.2%). A significant difference was observed between the views based on different workshop sessions (P<0.05) so that the evaluation results of the 5th and 6th workshops were better than the 1st and 2nd results.
Conclusion: the success of a workshop depends on planning & facilities to some extent. The teaching methodology workshops holding to improve teaching abilities, should have acceptable characteristics to be efficient. According to the findings, the planning of the workshops was appropriate but facilities have to be improved. Designating more time to discussion and using more appropriate educational methods is also necessary.