ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديد خود و دانشجويان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: بررسي نظرات افراد درگير در آموزش (اساتيد و دانشجويان) اعتبار ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد را افزايش مي دهد و در دستيابي به اهداف ارزشيابي كه ارتقاي كيفيت مي باشد مسئولين را ياري مي نمايد.
هدف: اين مطالعه به منظور مقايسه نتايج خودسنجي اساتيد با نظرات دانشجويان در مورد عملكرد آموزشي اساتيد انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي، عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي توسط دانشجويان و خود اعضاي هيأت علمي مورد ارزيابي قرار گرفت. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسش نامه تدوين شده در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي كه حاوي ده سؤال چهار گزينه اي بود جمع آوري گرديد. پرسشنامه در اختيار 160 عضو هيأت علمي كه در زمان جمع آوري داده ها مسئوليت تدريس دروس تئوري را عهده دار بودند و 600 دانشجو كه از بين 50% دانشجويان برتر هر كلاس به طور تصادفي انتخاب شده بودند، قرار داده شد. در مجموع داده هاي مربوط به 137 پرسش نامه خودسنجي اساتيد و 1530 پرسشنامه تكميل شده توسط دانشجويان با استفاده از شاخص هاي مركزي، پراكندگي و آزمون هاي t و آزمون من ويتني يو و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميانگين (انحراف معيار±) نمرات كل خودسنجي اساتيد (49/0 ± 28/4) از ميانگين (انحراف معيار ±) نمره كل ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان (51/0 ± 39/3) بيشتر بود (0001/0>P). ارتباط ضعيف و معني داري بين نظرات اساتيد و دانشجويان در حيطه ارزشيابي از دانشجو (P<0/05، r=0/25) و حيطه نظم (P<0/05، r=0/25) مشاهده گرديد. ولي در حيطه روش تدريس و تسلط علمي اساتيد همبستگي معني دار وجود نداشت. (P>0/05) .
نتيجه گيري: در اين بررسي، اساتيد نمرات نسبتاً بالاتري نسبت به دانشجويان به خود داده اند و رضايت شان از روش تدريس و عملكرد علمي خود با آن چه دانشجويان در ذهن دارند متفاوت است. لذا ارائه يك سيستم ارزشيابي مطلوب، استفاده از روش هاي مختلف ارزشيابي، بازخورد مناسب به اساتيد جهت اطمينان خاطر از صحت و دقت نتايج ارزشيابي در جهت ارتقاي كيفيت آموزش، امري ضروري به نظر مي رسد.

Comparison of student assessment of educational performance of the faculty with the teacher's self assessment in Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Investigation of the opinions of individuals involved in education (faculty and student) makes the assessment of the faculty, educational performance more valid and helpusimprove quality as an objective of evaluation. A method to decrease subjectivity in evaluation of teachers by student is self – assessment, especially when evaluation aims to find shortages & help to improve education.
Objective: This survey is to compare the self – assessment of the faculty with student assessment about the faculty teaching method.
Methods: To do this descriptive-analytical study, two questionnaires with ten questions in four categories designed in EDC were randomly distributed among 600 students and 160 faculty members teaching theory lessons. 1530 questionnaires were returned by students and 137 questionnaires by the faculty members. Data were analyzed using t and, Man-Whitney U tests and Spearman's, correlation confident.
Results: The mean of self – assessment score of the faculty was more than mean of student evaluation score about their teachers
(4.28 ± 0.49 vs 3.39 ± 0.51, P < 0.0001). There was a significant although poor relationship between students and teachers assessment on evaluation by student (r = 0.25 , P<0.05) and discipline (r = 0.25 , P<0.05). But there was no significant relationship between teaching method and scientific level of the faculty P > 0.5).
Discussion: In this survey, the scores the faculty members considered for themselves were higher than the scores the students assigned to them and the facultie's satisfaction on teaching methods and scientific performance is different from what the students considered. In this way presenting an appropriate evaluating system, using various methods of evaluation and giving proper feedback to the faculty is necessary.