بررسي ميزان رضايت كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ارزشيابي مهارت هاي باليني با استفاده از آزمون باليني با ساختار عيني (OSCE)

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه : يكي از مهم ترين جنبه هاي آموزش باليني، سنجش دقيق و ارزشيابي عيني شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پزشكي است. با استفاده از آزمون باليني با ساختار عيني (objective structural clinical exam) طيف گسترده اي از مهارت هاي تكنيكي و پايه در محيط آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار مي گيرد . رضايت دانشجويان از اين روش ارزشيابي مي تواند بستر مناسبي براي توسعه آن در آموزش باليني ايجاد نمايد .
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايتمندي كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به شيوه ارزشيابي مهارت هاي باليني با ساختار عيني (OSCE)، صورت گرفت .
روش كار: اين مطالعه از نوع مقطعي (Cross sectional) است. جامعه مورد مطالعه كليه دانشجويان پزشكي (كارورز و كارآموز) دانشگاه علوم پزشكي كرمان بودند كه تجربه ارزشيابي باليني به شيوه OSCE را داشتند . ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي پژوهشگرـ ساخته بود كه پس از كسب روايي مطلوب و تعيين پايايي با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ (0.82=r ) مورد استفاده قرار گرفت .
يافته‌ها: نتايج مطالعه حاضر بيان گر آن بود كه كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه تجربه ارزشيابي مهارت‌هاي باليني به شيوه OSCE را داشتند، نسبت به اين شيوه ارزشيابي با كسب 4/76 درصد نمره كل از رضايت مطلوبي برخوردار بودند . در مجموع افراد مورد مطالعه براي 1/73درصد عبارات، گزينه راضي يا كاملاً راضي، 13 درصد بي نظر و 13/9درصد ناراضي يا كاملاً ناراضي را انتخاب كردند . همچنين 8/93 آنها رضايت خود را نسبت به برگزاري اين شيوه ارزشيابي اعلام نمودند. در بررسي ارتباط رضايت دانشجويان و توافق نسبت به برگزاري اين شيوه در ساير گروه هاي آموزشي ارتباط معني‌دار آماري (01/0>P)مشاهده شد ولي در بررسي ساير متغيرهاي زمينه‌اي تفاوتي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري : با توجه به رضايتمندي دانشجويان از ارزشيابي با ساختار عيني (OSCE) به نظر مي‌رسد كاربرد وسيع اين روش در بخش هاي مختلف باليني ضرورري باشد.

Investigation of medical stagers and interns satisfaction on OSCE as a clinical skill evaluation method in Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background : Exact and objective evaluation of professional competency is one of the most important aspects in medical students' clinical education.Objective structural clinical exam (OSCE) evaluates a large spectrum of technical and basic skills in an experimental setting .
Objective: To determine the satisfaction of medical stagers and interns in Kerman University of Medical Sciences on evaluation based on OSCE.
Methods : All the medical students experienced the OSCE were selected as the population of this cross – sectional research. To gather the data , a researcher – made questionnaire with a proper validity and reliability was used.
Results : The findings indicated the respondents having experienced OSCE totally got 76.4%of the total scor of satisfsction, so they were satisfied with this evaluation method. The students agreed or completely agreed on 73.1% of the statements, and 13.9% selected disagreed or completely disagreed. Most of the students (93.8%) agreed on doing this method in other wards. A significant relationship (P<0.01) was observed between students' satisfaction and agreement on using this method in other educational groups but no difference was observed on other background variables.
Conclusion :. Since the student were satisfied with OSCE, it seems necessary to develop this evaluation method in all clinical groups.