بررسي مقدماتي روايي و پايايي فرم هاي ارزيابي نحوه تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان توسط دانشجويان در سال تحصيلي 82-1381

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 1 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: ارزشيابي اساتيد يكي از ابزارهاي مهم در فرآيند فعاليت‌هاي آموزشي است و اين امكان را فراهم مي‌سازد تا بر اساس نتايج حاصله نقاط قوت و ضعف را تشخيص داده و با تقويت جنبه‌هاي مثبت در رفع نارسايي‌هاي آن گام‌هاي مؤثري برداشته شود.
هدف: تعيين روايي و پايايي پرسشنامه‌هاي ارزيابي تدريس نظري و آموزش عملي - آزمايشگاهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان توسط دانشجويان.
روش كار: پرسشنامه‌هاي موجود در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از نظر روايي و پايايي مورد ارزيابي قرار گرفتند، بدين ترتيب كه در ابتدا با بهره‌گيري از نظرات 44 عضو هيأت علمي، سنجش روايي محتوي و وزن دهي به هر يك از عبارات انجام شد و پس از آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ثبات دروني پرسشنامه‌ها تعيين گرديد.
يافته‌ها: در بين حيطه‌هاي مورد بررسي در دو پرسشنامه ارزيابي تدريس تئوري و عملي - آزمايشگاهي اعضاي هيأت علمي توسط دانشجويان، حيطه روش تدريس مشتمل بر شش و هفت گزينه به ترتيب بالاترين ضريب روايي (95/0 و 97/0) و حيطه ارزشيابي (انجام آزمون‌هاي مختلف در طول ترم) مربوط به پرسشنامة ارزيابي دروس تئوري اساتيد كمترين روايي(69/0) را به خود اختصاص دادند. در مجموع پرسشنامه‌هاي مذكور به ترتيب با ضريب روايي 91/0 و 97/0، مناسب براي ارزيابي اساتيد توسط دانشجو شناخته شدند.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه روايي محتوا و پايايي سؤالات به استتثناي سؤال مربوط به ارزشيابي دانشجو در پرسشنامه ارزيابي دروس تئوري درحد مطلوب است. اگر چه جهت تأييد نهايي روايي و پايايي بهتر است به ترتيب از شيوة روايي‌سازه و نيز روش آزمون مجدد استفاده شود.

Preliminary assessment of the validity and reliability of the evaluation questionnaires by the students regarding teaching methods of the faculty members of Kerman University of Medical Sciences in 2002-03
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Teachers’ performance evaluation is one of the most important tools in the education process. It is used to determine weaknesses and strengths of education so that by reinforcing the strong points we can improve the education quality.
Objective: To determine the validity and reliability of practical and theoretical teaching evaluation questionnaires regarding the faculty by the students in Kerman University of Medical Sciences.
Methods: The validity and reliability of the existing EDC questionnaires were reevaluated. At first, the content validity and weight of each item were calculated using the faculty members’ views, then the internal consistency of the questionnaires was determined by alpha chronbach.
Results: Theoretical and practical teaching methods categories including six and seven items showed the highest validity (0.95 and 0.97 respectively). The evaluation category in questionnaire on the theoretical courses indicated the lowest validity (0.69). The questionnaires having 0.91 and 0.97 reliability were considered proper for teacher evaluation according to the students.
Conclusion: The results of this research showed that only one item should be omitted because of the absence of the suitable content validity. However to final confirmation of validity and reliability, it is better to use construct validity and test re-test methods, respectively.

قیمت : 20,000 ريال