فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كاركنان درماني

فصلنامه مديريت پرستاري

دوره 4 - شماره 3,4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: طي دو دهه اخير اين تفكر كه سيستم سلامت به اندازه كافي ايمن نيست و نيازمند بهبود و ارتقاء يافتن است در سطح جهاني مورد بررسي قرار گرفته است. لذا، بررسي ديدگاه هاي پرسنل ميتواند در اجراي برنامه هاي ارتقاء آن مفيد باشد.
هدف:  اين مطالعه با هدف تعيين فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درمان در بيمارستان هاي آموزشي خرم آباد  انجام شده است .
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي كه در سال 1393 انجام شد، 280 نفر از كاركنان بيمارستان هاي آموزشي شهر خرم آباد با استفاده از نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. شركت كنندگان پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه سنجش فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان (Hospital Survey on Patient Safety Culture-HSOPSC)  منتشر شده توسط آژانس كيفيت و تحقيقات بهداشت ودرمان آمريكا، را تكميل كردند. 250 نفر پرسشنامه ها را بطور كامل عودت دادند . تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزيه و تحليل شد.بيان يافته ها با ميزان خطاي كمتر از 0/05 بعنوان معني داري آماري در نظر گرفته شد.
يافته ها: نشان دادند كه فرهنگ ايمني در بيمارستانهاي دانشگاهي  شهر خرم آباد در ديدگاه كاركنان در سطح مطلوبي نبوده و حيطه هاي آموزش مداوم و ارتقاي مستمر، واكنش غير تنبيهي به اشتباهات، فراواني گزارش دهي وقايع، ارتباطات باز ، حمايت مديريت از ايمني بيمار،  ارتباط و بازخورد دادن خطاها از مهمترين ابعاد فرهنگ ايمني هستند كه نيازمند توجه و رسيدگي مي باشند.
نتيجه گيري: به مديران بيمارستانها پيشنهاد ميشود كه به طراحي برنامه هاي تغييري در بيمارستان اقدام نمايند تا فرهنگ حفظ ايمني بيماران در راستاي كاهش خطاها و افرايش گزارش آنها تقويت شود. 

Assessing medical staff's view of patient safety culture
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Over the past two decades, this thought that the health system is not safe enough and need to improve, has been studied globally. So, assessing the views' of medical staff would be beneficial for improving health safety programs.
Aim: This study was done to determine patient safety culture from the perspective of the medical staff in Khorramabad teaching hospitals.
Methods and Materials: A cross-sectional study was done in (2015) that (280) medical staff who selected by convenience sampling by using stratified sampling then quota sampling participated. Data were gathered by questionnaires; Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) that printed in Quality & Research in Health in USA and demographic questionnaire. All data analyzed by SPSS16 and findings with (p<0.05) presented.
Results: findings showed that the safety culture at the university hospitals of Khoramabad in staff view point is not desirable and among twelve patient safety culture dimensions, the most important dimensions need to address includes; organizational learning, continuous improvement, non-punitive response to errors, frequency of adverse event reporting, communication openness, management support for patient safety, feedback and communication about error.
Conclusion: It is suggested to nurse managers that planned change in hospitals for improving safety culture for decreasing errors and increasing reporting them.

قیمت : 20,000 ريال