بررسي رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به رشته تحصيلي خود و برخي عوامل مرتبط با آن

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي كشور بيماري‌هاي دهان و دندان مي‌باشد، لذا تربيت دندانپزشكاني كارآمد، متعهد و علاقمند از اولويت‌هاي آموزشي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي مي‌باشد. توجه به چگونگي تربيت نيروي انساني مورد نياز جهت اداره و انجام خدمات بهداشتي ـ درماني در جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به رشته تحصيلي خود و برخي عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.
روش كار: اين بررسي مطالعه‌اي توصيفي- مقطعي است كه جامعه آن را دانشجويان رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان تشكيل مي‌دادند. جهت گردآوري داده‌ها از پرسش‌نامه پژوهشگر- ساخته كه با استفاده از منابع معتبر علمي تهيه شده بود، استفاده گرديد . داده‌ها با استفاده از آزمون من‌ويتني‌يو و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: نتايج نشان داد7/55% دانشجويان مذكر و بقيه مؤنث بودند. 3/74% از دانشجويان ميزان علاقه فعلي به رشته تحصيلي خود را زياد يا خيلي زياد، 1/17% متوسط و بقيه كم يا خيلي كم مطرح كردند. در مورد رضايتمندي تنها 6/8% زياد به انصراف از تحصيل فكر مي‌كردند و اغلب آنها تمايل به انتخاب رشته را در صورت شركت مجدد در كنكور (7/75%) اظهار داشتند. از بين عوامل مرتبط با رضايتمندي عواملي كه بيشترين تأثير را داشتند (خيلي زياد و زياد) مربوط به ” امكان خدمت به مردم و جامعه” (76%)، “موقعيت اجتماعي مناسب”(7/65%) و “علاقه به رشته قبل از انتخاب آن” (6/65%) بود.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه اكثر دانشجويان دندانپزشكي به رشته تحصيلي خود علاقه داشته و با قرار گرفتن در بطن اين رشته نه تنها علاقه‌شان كمتر نشده بلكه علاقمندتر شدند. از آنجا كه يكي از عوامل مهم در آموزش، داشتن علاقه و رضايت از رشته تحصيلي است، توجه به اين موضوع بايد در صدر اولويت‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي قرار گيرد.

A survey on dentistry students' satisfaction with their discipline and some of the related factors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Dental and oral diseases are among the most important health problems of the country. Therefore, the training of dutiful, interested and skilled dentists is one of the educational priorities of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Attention to the quality of training programs related to the community health services is of a great importance.
Objective: To evaluate Kerman dentistry students’ satisfaction with their discipline.
Methods: This descriptive – cross sectional study was performed on dentistry students of Kerman Dentistry School. In order to gather data a researcher – made questionnaire was used. Data analysis was done through Mann.Whitney U test and Spearman’s correlation coefficient.
Results: In this study, 55.7% of subjects were male and the rest were female. From all subjects, 74.3% showed a great interest, 17.1 a moderate interest and the rest little interest in their field of study. In regard to discipline satisfaction, 8.6% intended to quit their study while 75.7% showed complete satisfaction. The most effective reasons of discipline satisfaction were “the possibility of giving service to people” (76%), “good social statue” (65.7%) and “being interested in discipline” (65.6%).
Conclusion: The majority of subjects were satisfied with their discipline and showed an increasing interest. As one of the important educational factors is being interested and satisfied with disciplin, this point should be considered as a priority in the planning of educational programs.

قیمت : 20,000 ريال