ارزيابي كارآيي كارگاه هاي بهترين تجويز برگزار شده جهت مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي كرمان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: آموزش مداوم يكي از بهترين روش‌هاي روزآمد نمودن اطلاعات و معلومات دانش‌آموختگان، ضمن خدمت است و در طول دو دهة اخير در اكثر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته است.
هدف:‌هدف پژوهش حاضر تعيين كارايي و ارزيابي نتايج سه كارگاه بهترين تجويز برگزار شده جهت پزشكان عمومي بود.
روش كار:‌نمونه پژوهش شامل 82 پزشك عمومي شركت كننده در سه كارگاه بهترين تجويز بود. ابزار جمع‌آوري داده‌ها مشتمل بر دو بخش ويژگي‌هاي فردي و ده سؤال دوگزينه‌اي طراحي گرديد كه بعد از بررسي روايي مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه قبل و بعد از برگزاري كارگاه توسط كليه شركت كنندگان تكميل گرديد.
يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد 49% از شركت كنندگان مؤنث و بقيه مذكر بودند. محل تحصيل بيشتر آزمودني‌ها استان كرمان (دانشكده‌ پزشكي كرمان 44% و رفسنجان 7/9%) بود. ميانگين و انحراف معيار نمرات قبل از برگزاري كارگاه به ترتيب 95/5 و 4/1 با حداقل صفر و حداكثر 9 بود كه بعد از برگزاري كارگاه ميانگين و انحراف معيار نمره به ترتيب به 62/7 و 95/1 رسيد. حداقل و حداكثر نمرات بعد از برگزاري كارگاه صفر و ده بود. مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از كارگاه، تفاوت معني‌داري را نشان داد (001/0) >P ). مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از برنامه آموزشي با توجه به برخي ويژگي‌ها، تفاوت معني‌داري را نشان نداد.
نتيجه‌گيري: با توجه به يافته‌هاي تحقيق، كارگاه‌هاي برگزار شده تحت عنوان بهترين تجويز توانسته است سطح اطلاعات مشمولين آموزش مداوم شركت كننده در كارگاه را تا حدودي افزايش دهد. لذا تداوم اين برنامه‌ها توأم با افزايش ارتقاء كيفيت آنها امري ضروري مي‌باشد.

Evaluation of the efficacy of (The best prescription workshops) held for general physicians liable to continuous education in Kerman Medical Sciences University
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Continuous medical education has been accepted throughout the world as one of the most efficient strategies for up-to dating physicians’ knowledge and information.
Objective: The aim of the present study was to evaluate the efficacy of three held workshops on “The best prescription”.
Methods: Sample consisted of 82 general physicians participating in three held workshops on “The best prescription”. Data collection was done by a questionnaire consisting of two parts of “demographic features” and “the assessment of prescription”. The questionnaire administered before and after the workshops.
Results: From all participants, 49% were female and 44% of subjects had been graduated from Kerman and 9.7% from Rafsanjan Medical Schools. Mean score before workshop was 5.95±1.4 with the minimum of zero and maximum of 9 and it increased to 7.62±1.95 with the minimum of zero and maximum of 10 after workshop. In whole there was a significant difference between the mean scores before and after the workshop (P<0.001), but in some respects there was no significant difference (P>0.05).
Conclusion: According to the findings, the held workshops on “the best prescription” have been efficient in increasing participants’ level of information. Therefore continuous medical educational programs along with improving their quality is highly necessary.

قیمت : 20,000 ريال