فعاليت هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ضرورت پرداختن به تعالي آكادميك و كيفيت آموزش عالي، به ويژه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و افزايش كارايي در بخش بهداشت و درمان امري آشكار است. مراكز توسعه آموزش پزشكي در جهت رسالت و دستيابي به اهداف و با توجه به حوزه عملكرد خود كه شامل برنامه‌ريزي آموزشي، آموزش اساتيد، آموزش مداوم، ارزشيابي و پژوهش در آموزش مي‌باشد، فعاليت مي‌نمايند.
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي دانشگاه نسبت به فعاليت‌هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت گرفت.
روش كار: پژوهش حاضر مطالعه‌اي مقطعي است كه در سال 82 انجام شد. جامعه پژوهش را اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان (307N= نفر) تشكيل دادند كه حدود نيمي از آنان (145=n نفر) به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده در مطالعه منظور شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگر ـ ساخته، پس از كسب روايي محتوي از طريق نظرخواهي از صاحب‌نظران و محاسبه پايايي ثبات دروني با محاسبه ضريب آلفا كرونباخ (79/0=r) جمع‌آوري گرديد.
يافته‌ها: يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه بيشترين توافق با فعاليت‌هاي مركز مطالعات و توسعه دانشگاه مربوط به "تدوين و اجراي برنامه آموزش مهارت‌هاي باليني ويژه دانشجويان پزشكي" (6/96%)، "مشاركت فعال در بازنگري برنامه‌هاي آموزش پزشكي" (1/93%))، "همكاري با گروه‌هاي آموزشي در تدوين طرح درس بر اساس منابع جديد" و "برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت آشنا ساختن اعضاي هيأت علمي با نرم‌افزارهاي مختلف و كاربرد آنها در علوم پزشكي" (هر كدام 4/92%) و كمترين ميزان توافق با "تسهيل دسترسي به منابع، كنفرانس‌ها و همايش‌ها در زمينه آموزش پزشكي"، "استفاده از تجربيات اساتيد مجرب در طراحي برنامه‌هاي مركز توسعه" (هر كدام 4/61%)، "مشاركت در ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌ها" و "كمك به درك بهتر جامعه پزشكي نسبت به نيازهاي در حال تغيير جامعه" (هر كدام 67%) بود. در مجموع اعضاي هيأت علمي با كسب 7/78% از نمره كل ديدگاه نسبتاً مثبتي نسبت به فعاليت‌هاي جاري مركز توسعه دانشگاه داشته و اين در حالي است كه 5/87% از آنان تمايل به مشاركت در فعاليت‌هاي مركز توسعه را بيان كردند.
بحث و نتيجه‌گيري: در مجموع ديدگاه نسبتاً مثبت اعضاي هيأت علمي نسبت به فعاليت‌هاي جاري، نقطه عطفي است در توسعه بيشتر اين مركز و همچنين بستري مناسب براي ايجاد واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در كليه دانشكده‌ها به منظور پيشبرد اهداف توسعه آموزش پزشكي مي‌باشد.

Activities of Educational Development Center from the views of the faculty members of Kerman Medical Sciences University
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The necessity of improving academic and higher education quality, particularly in Medical Sciences Universities and increasing the efficiency of Health care and Remedy programs are obvious. Medical Educational Development Centers try to achieve their goals in the areas of curriculum planning, teacher training, continuing education, evaluation and research in education.
Objective: The aim of this study was to investigate the views of the faculty members of Kerman Medical Sciences University about the activities of Medical Educational development center.
Methods: This cross-sectional study carried out in 2003. The sample consisted of the faculty members of Kerman Medical Sciences University (N=307) of which about half (n=145) were selected by simple random sampling. Data were gathered through a researcher – made questionnaire that rated by experts for validity and computed internal consistency reliability with cronbach’ alpha coefficient of (r=0.79).
Results: According to the results, the most accepted activities of the center were “Designing and carrying out clinical skills educational programs for medical students” (96.6%), “active participation in the revision of medical educational programs” (93.1%), “cooperation with educational departments in designing lesson plans based on new materials and resources” and “Holding educational workshops for the familiarization of the faculty members with new medical softwares and their applications” (each 92.4%). While the least accepted activities were providing “facility for lectures”, “access to resources, gathering and symposiums on medical education” and “taking advantage of the experienced instructors in designing programs for the center” (each 61.4%), “participation in the evaluation of research projects and dissertations” and “helping the medical society to have a better understanding of the changing medical needs of the community” (each 67%). In whole by obtaining 78.7% of the total score, the faculty members showed a relatively positive view towards current activities of the center. From all subjects, 87.5% showed tendency for participating in the activities of the center.
Conclusion: The positive view of the faculty members towards current activities of the center is a turning point in further expansion of the center and establishing the same units in all colleges to improve medical education goals.

قیمت : 20,000 ريال