بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دوره 3 - شماره 3-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مجموعه ي اعتقادات و ارزش هايي كه عموما افراد سازمان به آن پايبند هستند و بر نگرش كاركنان نسبت به شغل و سازمان تاثير مي گذرد فرهنگ سازماني گفته مي شود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه ي ميان فرهنگ سازماني شامل ابعاد هفت گانه: ساختار، استاندارد، مسووليت، تعامل ميان گروهي، قدرداني، حمايت و تعهد) وفشار رواني اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال تحصيلي 82 -1381 بوده است. روش كار: جامعه ي اماري، شامل همه ي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه بود. نمونه ي مورد بررسي، 110 نفر، شامل ٣١ زن (36.5 درصد) و ۵٤ مرد ( 63.5 درصد) بودند، كه به روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند كه در پايان ٨۵ پرسشنامه بازگشت داده شد. براي گرد آوري داده ها، افزون بر پرسشنامه ي جمعيت شناختي، از دو پرسشنامه ي فرهنگ سازماني و سنجش فشار رواني استفاده شد. يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد، كه با افزايش نمره در هر يك از ابعاد هفت گانه ي فرهنگ سازماني، ميانگين فشار رواني كاهش يافته است و همبستگي در ابعاد حمايت و تعهد معنادار بود و در ابعاد ساختار، استاندارد، مسووليت، تعامل ميان گروهي و قدرداني معنادار نبود. نتيجه: بيشترين اثر در ميزان كاهش فشار رواني مربوط به بعد حمايت بوده است، به اين ترتيب، كه با افزاش حمايت از مقدار فشار رواني كاسته خواهد شد. ميان بعد استاندارد و فشار رواني همسبتگي مثبت وجود داشته، به اين معنا، كه اين بعد موجب افزاش فشار رواني مي شود.

The relationship between organizational culture and occupational stress among faculty members of Shiraz University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The aim of this study was to investigate the effects of various aspects of organizational culture including structure, standard, responsibility, transversality, recognition, support and commitment on psychological pressures of faculty members at Shiraz University of Medical Sciences. Subjects and Methods: The population under study included the teaching staff at Shiraz University of Medical Sciences in the academic year of 2002. A sample of 110 subjects (20 per cent of all faculty members) was randomly selected. The Farsi version of Edgar Shine's (1997) questionnaire on organizational culture and the stress assessment questionnaire of Smith (2003) were used to collect the data. The questinnaires, originally in English, were carefully translated into Farsi and subsequently the translated forms were compared with their English version by several colleagues to ensure their accuracy. Results: Correlation coefficient of the paticipants' scores on organizational culture and psychological pressure showed a negative correlation; that is, the score gained in organizational culture was lower under psychological pressure, although the results failed to be statistically significant. Conclusion: The results showed that, among the various studied dimensions, support had the greatest effect on stress reduction. Also, standard was positively correlated with the mean score for psychological pressure.