اجتماعي شدن پرستار و عوامل مرتبط با آن: مروري نظام مند

مديريت ارتقاي سلامت

دوره 6 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: اجتماعي شدن، فرايند پذيرش نقش‌هاي حرفه‌اي و يك راه واقعي براي توسعه هويت حرفه‌اي به شمار مي‌رود. مطالعه حاضر با هدف تعيين مفهوم اجتماعي شدن و عوامل مرتبط با آن در پرستاري در طي سال‌هاي 2000 تا 2014 صورت پذيرفته است.روش كار: در مطالعه مروري منظم حاضر، مقالات كمي و كيفي منتشر شده در رابطه با مفهوم اجتماعي شدن پرستار در طي سال‌هاي 2000 تا 2014 ميلادي در بانك‌هاي اطلاعاتي Medline, Elsevier, Wiley انتخاب شدند. واژه‌هاي مورد استفاده در جستجو"Nursing Socialization " و "Professional Socialization" و Nursing استفاده شد. سپس با مرور كامل مقالات، مقالاتي كه دقيقاً مفهوم اجتماعي شدن و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داده بودند و به زبان انگليسي منتشر شده بودند، انتخاب و با يكديگر مقايسه شدند.يافته‌ها: در جستجوي اوليه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي مذكور، تعداد 607 مطالعه در ارتباط با مفهوم اجتماعي شدن پرستاران يافت شد و از اين تعداد،41 مطالعه بطور مستقيم و غير مستقيم به موضوع اجتماعي شدن پرستاران پرداخته بودند. از اين تعداد 15 مقاله مستقيم درارتباط با موضوع پژوهش بوده كه 3 مقاله از Medline، 5 مقاله از Elsevier، و 7 مقاله از Wiley بود. سپس مقالات يافت شده، بر مبناي عنوان، چكيده و سپس كل مقاله رويكرد تفسيري و منطقي مورد بررسي قرار گرفت.نتيجه گيري: مفهوم اجتماعي شدن پرستاران يك مفهوم پيچيده وچند بعدي است و عوامل متعدد فردي، اجتماعي و سازمان‌هاي آموزشي و درماني با آن در ارتباط هستند و مي‌توانند تحقق آن را تسهيل نموده يا مانعي براي آن به شمار روند. مطالعه حاضر مي‌تواند به مديران ارشد و مياني دانشكده‌ها و بيمارستان‌ها كمك كند تا در جهت شكل گيري صحيح فرايند اجتماعي شدن و بدنبال آن توسعه هويت حرفه‌اي پرستاران گام بردارند.
Nursing Socialization Concept and Related Factors: A Systematic Review
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Socialization assumes the process of professional role acceptance and a real way of professional identity improvement. This study is aimed to assess socialization concept and related factors in nursing from 2000 - 2014.Methods: In this systematic review, quantitative and qualitative studies of nursing socialization concept identified through a search of Medline, Elsevier, Wiley data bases from 2000 to 2014. Keywords that were searched included “Nursing Socialization Professional Socialization” and “Nursing”. Then during complete review articles, English published papers of socialization and related factors were extracted.Results: In the first phase, 607 studies related to nursing socialization concept were found and then 41 papers included nursing socialization directly or indirectly and between them 15 articles, 3 from Medline, 5 from Elsevier and 7 from Wiley, were related to research directly. Once the database searches were complete, the papers were reviewed first by title, then by abstract, and then by full paper by reasonable interpretive approach.Conclusions: The findings showed nursing socialization is a multidimensional complex concept and is related to individual social factors and academic therapeutic organizations which act as facilitator or inhibitor. Both top and middle management levels of faculties and hospitals could use tips to form true socialization process and then professional identity will improve between nurses.