رابطه مصرف سيگار در افراد سيگاري با مصرف سيگار در والدين و دوستان

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط ميان مصرف سيگار و داشتن والدين سيگاري، هم‌چنين تعيين نسبت والدين سيگاري به غيرسيگاري در هر يك از دو گروه مصرف‌كننده و غيرمصرف‌كننده سيگار انجام گرديد.
مواد و روش كار: در يك پژوهش مقطعي- توصيفي و موردي- شاهدي، 400 نفر (257 مرد، 143 زن) از ساكنان فاز شش شهرك قدس تهران كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي- تصادفي انتخاب شدند در دو گروه مساوي سيگاري و غير سيگاري جاي داده شده، مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌ها به‌كمك يك پرسش‌نامه ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و اطلاعات و مصاحبه حضوري گردآوري شد و با بهره‌گيري از روش‌هاي آماري تحليل گرديد.
يافته‌ها: اين بررسي ميانگين سني گروه سيگاري و غير سيگاري را به ترتيب 7/30 سال (انحراف معيار 8/9) و 4/29 سال (انحراف معيار 8/9) نشان داد. آزمون خي دو ارتباط ميان جنسيت و مصرف سيگار را معني‌دار نشان داد. 5/55% افراد گروه سيگاري داراي والدين سيگاري بودند. آزمون خي‌دو ارتباط ميان مصرف سيگار و داشتن والدين سيگاري را معني‌دار نشان داد.
نتيجه‌گيري: سيگاري بودن پدر و مادر و دوستان مي‌تواند با گرايش جوانان به كشيدن سيگار در ارتباط باشد.

قیمت : 20,000 ريال