وضعيت شناختي مردان بستري مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي نوع I

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف اين پژوهش شناخت و مقايسه نارسايي‌هاي شناختي ناشي از اختلال اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي نوعI بوده است.
مواد و روش‌كار: اين بررسي از نوع توصيفي- مقايسه‌اي بوده و بر روي 58 بيمار مرد بستري در مركز روانپزشكي رازي انجام شد. 32 نفر از بيماران تشخيص اسكيزوفرنيا و 26 نفر تشخيص اختلال دوقطبي نوعI داشتند. براي بررسي وضعيت شناختي اين بيماران، آزمون معاينه مختصر رواني (MMSE) به‌كار برده شد، كه شش حوزه عملكردي را مي‌سنجد. براي تحليل داده‌ها آزمون آماري t ، آزمون من- ويتني، ضريب همبستگي و آزمون كولموگروف- اسميرنوف به‌كار برده شد.
يافته‌ها: نارسايي‌هاي شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا شديدتر بود (نمره كل بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا 44/19 و بيماران دوقطبي نوع 22.35I). اين آسيب‌ها در حوزه زبان و مهارت‌هاي كلامي متمايز وچشمگير بود.
نتيجه‌گيري: نارسايي‌هاي شناختي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، گسترده‌تر و عميق‌تر از بيماران دوقطبي نوعI است.

The cognitive state of hospitalized men with Schizophrenia and bipolar I disorder
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The aim of this study was to identify and compare cognitive impairments result- ing from schizophrenia and bipolar I disorder.
Method: It was a descriptive-comparative study on 58 male patients hospitalized in Razi Psy-chiatric Center. Thirty-two patients were diagnosed with schizophrenia and 26 with bipolar I disorder. The Mini Mental Status Examination (MMSE) was used to assess the cognitive state of patients in 6 domains of cognitive function. The student’s t, Mann-Whitney, correlation coef- ficient and Kolmogrov-Smirnov tests were used for data analysis.
Results: Cognitive impairments were more severe in schizophrenia patients (total scores were 19.44 for schizophrenia and 22.35 for bipolar I disorder). The impairments were distinctly pro- minent in the domain of language and verbal skills.
Conclusion: Cognitive impairments are vaster and deeper in patients with schizophrenia than in bipolar I disorder.

قیمت : 20,000 ريال