نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بررسي اعتبار و پايايي مقياس مقابله نوجوانان(ACS) هدف اين پژوهش است.
مواد و روش‌كار: 1832دانش‌آموز دختر و پسر كلاس‌هاي اول تا سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي كه به‌تصادف انتخاب شده بودند به‌كمك مقياس مقابله نوجوانان و پرسش‌نامه سلامت عمومي بررسي شدند. با بهره‌گيري از روش تحليل عاملي، همساني دروني (ضريب آلفا) و اعتبار همزمان داده‌ها تحليل و پايايي و اعتبار اين مقياس محاسبه گرديد.
يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه از مقياس مقابله نوجوانان 18 عامل قوي و معني‌دار مي‌توان استخراج نمود. هم‌چنين اين 18 راهبرد در سه عنصر اساسي دسته‌بندي شدند. پايايي پرسش‌نامه 87/0 و پايايي سبك‌هاي مقابله بارور، مراجعه‌ به ديگران و نابارور به‌ترتيب 82/0، 82/0 و 81/0 به‌دست آمد. نتايج اعتباريابي نيز نشان داد كه سبك‌‌هاي مقابله بارور و مراجعه به ديگران با سلامت رواني رابطه مثبت معني‌دار و سبك مقابله نابارور با سلامت رواني رابطه منفي معني‌دار دارند.
نتيجه‌گيري: پرسش‌نامه مقابله نوجوانان از اعتبار و پايايي خوبي برخوردار است و براي ارزيابي راهبردهاي مقابله‌اي و سبك‌هاي مقابله‌اي معتبر مي باشد.

Validation of adolescents coping scale
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Assessing reliability and validity of Adolescents Coping Scale (ACS) was in-vestigated.
Method: 1832 male and female high school students were selected randomly and assessed by the 80-items Adolescents Coping Scale and General Health Questionnaire (GHQ- 28). Factor analysis was used for internal consistency (α) and data concurrent validity, and reliability and validity of the scale was determined.
Results: There were 18 main strategies extracted from the ACS. The 18 strategies were cate-gorized as 3 main styles. The overall reliability of ACS was 0.87 and the reliability of produc-tive coping, referring to others, and non productive styles were respectively 0.82, 0.82 and 0.81. Validation results showed that productive coping and referring to others had a significant posi- tive association with mental health, while the non-productive coping style had a significant negative association with mental health.
Conclusion: The Adolescents Coping Scale (ACS) is valid and reliable for assessing coping strategies and coping style.

قیمت : 20,000 ريال