ارتباط مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري با علايم افسردگي و اضطراب

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در پژوهش حاضر ارتباط مصرف قرص‎هاي پيشگيري از بارداري با علايم افسردگي و اضطراب بررسي شده است.
مواد و روش‌كار: در يك بررسي توصيفي– مقطعي 200 نفر از زنان مراجعه‎كننده به يكي از مراكز بهداشتي- درماني غرب تهران مورد بررسي قرار گرفتند. 100 نفر به‌عنوان استفاده‌كننده و 100 نفر غيراستفاده‌كننده قرص كه به‌عنوان گروه مقايسه در نظر گرفته شدند. داده‌ها به‌كمك پرسش‌نامه اضطراب هاميلتون و مقياس رتبه‌بندي افسردگي هاميلتون گردآوري شدند. تحليل داده‎ها به كمك آزمون‌هاي من- ويتني و خي‌دو انجام شد.
يافته‌ها: از مجموع 31 علامت بررسي شده (17 علامت افسردگي و 14 علامت اضطراب)، سه علامت خلق افسرده 63%، اختلال تمركز 30% و علايم دستگاه تناسلي در 44% از استفاده‎كنندگان قرص‌هاي پيشگيري از بارداري با تفاوت معني‎دار با گروه مقايسه ديده شد. براي 28 علامت ديگر تفاوت معني‎داري ديده نشد. ميانگين نمرات افسردگي در دو گروه تفاوت نداشتند. ميانگين نمرات اضطراب در گروه استفاده‎كننده با تفاوت معني‎دار بالاتر از گروه مقايسه بود. بين نمرات مقياس‌هاي افسردگي و اضطراب با مدت زمان مصرف قرص رابطه‎اي ديده نشد.
نتيجه‌گيري: گرچه در مصرف‎كنندگان قرص‎هاي پيشگيري از بارداري، برخي علايم افسردگي و اضطراب بيشتر ديده شده، اما بيشتر زنان در معرض عوارض جانبي جدي روانپزشكي اين نوع قرص‎ها نيستند.

The association of oral contraceptive pills and symptoms of anxiety-depression
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In this study the relationship between oral contraceptive pills (OCP) and symp-toms of anxiety-depression has been investigated.
Method: In a cross-sectional descriptive study, 200 females who referred to a West Tehran health center were evaluated. One hundred OCP takers were compared to one hundred OCP nontakers. Data were collected using Hamilton’s Anxiety Questionnaire and Hamilton’s Depression Scale. Data analysis was done using Mann-Whitney and X2 tests.
Results: Of 31 symptoms explored (i.e., 17 depressive symptoms, 14 anxiety symptoms), symp- toms of depressed mood (63%), impaired concentration (30%), and genital symptoms (44%) were significantly higher in OCP takers than in controls. The remaining 28 symptoms, did not differ significantly between cases and controls. The mean depression score was not different between the groups. The mean anxiety score was higher in the OCP group. Depression and anxie- ty scores were not associated with the duration of OCP use.
Conclusion: Although some anxiety and depressive symptoms were higher in OCPs takers, most women are not at risk of serious psychiatric side effects of OCPs.

قیمت : 20,000 ريال