ارايه روش غير تهاجمي براي برآورد سفتي شريان ها با استفاده از مدل سازي جريان خون و ديواره شريان براساس تعيين ضريب الاستيسيته ديواره شريان

مجله فيزيك پزشكي ايران

دوره 2 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: برآورد سفتي شريان ها نقش بسزايي در پيشبيني خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي دارد. تاكنون شاخصهاي متعددي براي تخمين سفتي شريانها بر اساس تغيير فشار بازويي معرفي شده است، ولي به دليل خطاي حاصل از جايگزيني تغيير فشار شريان بازويي به جاي شريان مورد بررسي مانند كاروتيد، ارايه پارامتر الاستيك بر اساس مدلهاي مكانيكي بدون تكيه بر فشار شريان بازويي حايز اهميت خواهد بود. در اين پژوهش روشي براي برآورد سفتي شريانهاي بزرگ بهوسيله تعيين غيرتهاجمي ضريب الاستيسيته به عنوان يكي از شاخصهاي سفتي شريان ارايه شده است.
مواد و روشها: در ابتدا مدل ديناميكي مناسبي براي جريان ضرباني خون درون شريان بر اساس معادلات ناوير- استوكس در سيالات بيان شده است. سپس با توجه به معادلات الاستيسيته، روابط حاكم بر ديواره شريان با معادلات حاكم بر سيال جفت شده اند. دستگاه معادلات حاصل، با استفاده از مطالعات باليني انجام شده بر اساس تصاوير فراصوتي داپلر بر روي فردي با شريان كاروتيد سالم آورده شده است. بدين منظور تصاوير فراصوتي پس از ثبت و ذخيره در كامپيوتر در صورت خارج از شبكه (off-line) بازخواني و سرعت جريان خون در خط مركزي شريان، ضخامت ديواره شريان، فاصله زماني يك سيكل قلبي و شعاع شريان در زمانهاي مختلف تعيين شد.
نتايج: نتايج حاصل از حلِ تحليلي معادلاتِ تكميل شده هفت گانه، نشان داد كه در فرد سالم مورد آزمايش ضريب الاستيسيته 51 كيلوپاسكال ميباشد.
بحث و نتيجه گيري: اين ميزان مطابق دامنه معرفي شده در تحقيقات ديگر است. بر اساس اين روش امكان ارزيابي غيرتهاجمي و كلينيكي سفتي شريانها بوسيله اندازهگيريهاي فراصوتي شريان كاروتيد مشترك، بدون نياز به اندازهگيري فشار خون به صورت موضعي امكان پذير خواهد بود.

Presentation of a non-invasive method of estimating arterial stiffness by modeling blood flow and arterial wall based on the determination of elastic module of arterial wall
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال