بررسي اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي دارچين در موش صحرايي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 21 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: گزارش هايي مبني بر اثرات مفيد گياه دارچين در بهبود مشكلات تنفسي، گوارشي، تسكين دردهاي ماهيانه زنانه و بيماري هاي التهابي مانند آرتريت وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ضد دردي عصاره هيدروالكلي دارچين در موش صحرايي به روش پلانتار تست بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرائي نر از نژاد ويستار در 6 گروه 8 تايي قرار گرفتند: گروه ها ي آزمايشي تحت تيمار با دوزهاي 200 و 400 mg/kg عصاره هيدروالكلي دارچين به تنهايي، به همراه نالوكسان يا فلومازنيل از طريق داخل صفاقي قرار گرفتند. اثر ضد دردي با استفاده از دستگاه پلانتار در زمان هاي30، 60 و 90 دقيقه ارزيابي شد.
يافته ها: نتايج مطالعه ما نشان داد تزريق داخل صفاقي دوز  400mg/kg عصاره هيدروالكلي دارچين در مدل درد سنجي پلانتار، مدت زمان تاخير در پاسخ به اثرات دردزايي حرارتي در زمان 60 و 90 دقيقه پس از تزريق را در مقايسه با گروه كنترل بصورت معني داري به ترتيب با 0/05˂Pو 0/01˂P افزايش داد. همچنين نتايج نشان داد، اثر ضد دردي در گروه دريافت كننده 400mg/kg عصاره هيدروالكلي دارچين به همره نالوكسان يا فلومازنيل در مقايسه با گروه كنترل اختلاف معني داري نداشته و از القاء اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي دارچين جلوگيري شد.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين مطالعه حاكي از اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي دارچين بود. با توجه به اثر فلومازنيل و نالوكسان در پيشگيري از اثر ضد دردي دارچين، به نظر مي رسد مسيرهاي اپيوئيدي و گابائرژيك در بروز ضد دردي دارچين دخيل باشند.
Evaluation of the analgesic effect of hydroalcoholic extract of Cinnamomum in rats
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and Aim: There have been reports of beneficial effects of Cinnamomum extract on the respiratory disorders, digestive problems, menstrual pain and inflammatory diseases such as arthritis. The aim of this study was to evaluate the analgesic effects of hydroalcoholic extract of Cinnamomum in rats by using plantar test.
Material and Methods: Wistar male rats were divided into six groups (n=8) randomly. The rats received either hydroalcoholic extract of Cinnamomum (200, 400, mg/kg) alone, or in combination with naloxone or flumazenil intraperitoneally and after 30, 60 and 90 min, the analgesic effects of the extracts was assessed by means of plantar test.
Results: The results showed that injection of hydroalcoholic extract of Cinnamomum (400 mg/kg, ip)  increased significantly the time delay in response to thermal pain inducing effect in pain model of plantar test at 60 (P <0.05) and 90 (P <0.01) min after injection compared to the control group. In addition, we found no significant differences between experimental and control groups in relation to the analgesic effect of 400 mg/kg of Cinnamomum extract, with naloxone or flumazenil and the analgesic effect of Cinnamomum extract was blocked.
Conclusion: Our findings confirmed the analgesic effect of Cinnamomum extract. Considering the effects of flumazenil and naloxone on inhibition of the Cinnamomum analgesia, it seems that opioidergic and GABAergic pathways may be involved in the mechanism of Cinnamomum analgesic effect.
قیمت : 20,000 ريال