بررسي اثرات انسولين بر ميزان فعاليت آنزيم سرمي و بافتي مبدل آنژيوتانسين I يا ACE در رت ديابتي شده

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 3 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مكانيسم دقيق ايجاد اختلالات عروقي درديابت نوع I (IDDM) روشن نگرديده است. شواهد زيادي مبني بر تغيير مكانيسم هاي تنظيم كننده تونيسيته عروق از جمله تغيير فعاليت آنزيم ACE در بعضي بافتها در رتهاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين وجود دارد. جهت بررسي اثرات درمان با انسولين بر اين تغييرات مطالعه زير انجام گرفت. روشها: مطالعه برروي سه گروه متشكل از 8 رت از نژاد Sprauge dawely انجام گرفت. ديابت توسط 60 mg/kg استرپتوزوتوسين داخل صفاقي در دو گروه ديابتي بدون درمان (D) و درمان شده توسط انسولين (IT) القا گرديد. رتهاي گروه IT روزانه توسط 10 units/kg/day از انسولين NPH بمدت 4 هفته درمان شدند. گروه كنترل (C) و ديابتي بدون درمان (D) همان مقدار سالين در كل مطالعه دريافت كردند. فعاليت آنزيم ACE بروش HPLC اندازه گيري گرديد. يافته ها: 4 هفته پس از القا، در مطالعه گروه SBP، D و آنزيم ACE در سرم، ريه، قلب و آئورت افزايش يافت. درمان با انسولين اين تغييرات را به حالت طبيعي برگرداند و فعاليت آنزيم در گروه IT نسبت به گروه شاهد تغييري نداشت. نتيجه گيري: مي توان نتيجه گرفت كه افزايش فعاليت آنزيم ACE و بويژه ACE قلبي عروقي مي تواند در پاتوژنز واسكولوپاتي ديابتي نقش داشته باشد و همچنين يكي از مكانيسم احتمالي انسولين در كاهش عوارض قلبي عروقي مي تواند از طريق كاهش فعاليت اين آنزيم باشد.

Effect of Insulin on local and tissue ACE activity in diabetic rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The precise mechanisms of vascular diseases in insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) are not clearly understood. There are evidences of alteration in mechanisms involved in regulating vascular tone including increased ACE activity in some tissues. To investigate the effect of Insulin treatment on these changes this study was performed. Methods: 3 group of 8 male Sprague dawely rats including control © and 2 diabetic groups (D, IT) were used in this study. Diabetes was included by injection of 60 mg/kg STZ ip. After injection of diabetes IT group were treated with insulin (10 units/kg/day s.c) for 4 weeks. The control group and the untreated diabetic group were treated with the same amount of saline and for the same time. ACE activity was determined by HPLC method. Results: 4 weeks after induction of diabetes, SBP and ACE activity in serum, lung, heart and aorta increased in D group compared to control rats. Insulin treatment reversed these changes to normal values in IT group. Conclusion: It is concluded that increased ACE activity could contribute to the development of diabetic vasculopathy and ACE-reducing activity of insulin may be partially involved in decrease of cardiovascular complications in diabetes.

قیمت : 20,000 ريال