مهار درد حاد و مزمن با عصاره آبي علف چاي (Hypericum perforatum L.) در موش صحرايي نر

يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
مقدمه : گياه هاپيريكوم پرفوراتوم در پژوهشكده گياهان دارويي دانشگاه شهيد بهشتي كد گذاري گرديد و عصاره گيري با استفاده از روش جوشاندن (decoction) انجام شد. گزارشات فراواني راجع به اثرات ضدافسردگي هايپريكوم پرفوراتوم وجود دارد؛ اما در رابطه با اثرات ضد دردي خانواده هايپريكوم (به ويژه هايپريكوم پرفوراتوم) مطالعات كمي انجام شده است. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات مهاري عصاره آبي علف چاي بر درد حاد (حرارتي و شيميايي) و درد مزمن (شيميايي) مي باشد. مواد و روشها : در اين مطالعه تجربي از 70 عدد موش صحرايي نرSprague-Dawely در محدوده وزني 200-230 گرم براي تمام آزمايش ها و براي تعيين دوز كشنده از 50 عدد موش سوري با محدوده وزني 37-34 گرم انجام شد. براي اندازه گيري درد از دو روش آزمايش فرمالين (مدل درد حاد و مزمن شيميايي) و آزمايش Tail-flick ( درد حاد حرارتي) استفاده گرديد. اثرات ضد دردي تجويز داخل صفاقي عصاره آبي در سه دوز(200، 400 وmg/kg 800) بررسي شد. اثرات ضد دردي عصاره هايپريكوم با سديم ساليسيلات به عنوان شاهد مثبت مقايسه گرديد. محدوده دوز كشنده LD50 حدود mg/kg 6000 تعيين گرديد. آناليز آماري بر حسب مورد، paired t-test، unpaired و ANOVA انجام شد. يافته ها : نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه تجويز داخل صفاقي سديم ساليسيلات mg/kg)300 ) بر زمان تاخير آزمون Tail flick اثري نداشت؛ در حاليكه عصاره آبي در تمامي دوزهاي مصرفي باعث افزايش زمان تاخير آزمون گرديد. همچنين عصاره آبي در تمامي دوزهاي مصرفي بي دردي حيوان را در هر دو فاز آزمون فرمالين افزايش داد؛ اما سديم ساليسيلات فقط بر فاز دوم آزمون فرمالين مؤثر بود. نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند كه عصاره آبي هايپريكوم بر مدل هاي درد حاد (حرارتي وشيميايي) و درد مزمن (شيميايي) مؤثرمي باشد و همچنين مي توان اثرات ضددردي محيطي و مركزي براي عصاره قائل شد.
Inhibition of acute and chronic pain in male rats by aqueous extract of Hypericum perforatum L
Article Type: Original Article
Abstract:
Introduction: Hypericum perforatum L was coded in medicinal plants research center of Shaheed Beheshti university and using decoction method was extracted. There are many reports concerning the antidepressant effects of Hypericum perforatum L. (HP), but there are few studies indicating its antinociceptive effects of Hypericum specially Hypericum perforatum L. Materials & Methods: In this experimental study 70 male Sprague- Dawely rats weighing 200-230g were used for all experiments. Both chronic (formalin test) and acute (tail flick test) pain models were used. In this study aqueous extract of HP extract was administered intraperitoneally (i.p.) to evaluate its antinociceptive effect. Intraperitoneally (i.p.) administration of aqueous HP extract was assessed in three doses (200, 400 and 800 mg/kg). Antinociceptive effects compared with sodium salicylate (SS) as a positive control. The 50% letal dose (LD50) of the extract was about 6000 mg/kg. Findings: Results of the experiments show that administration of 300 mg/kg of SS i.p. had no effect on tail-flick latency, while all doses of HP extract increased it. In both phases of formalin test, all doses of HP extract alleviated the animal’s nociception, but SS 300 mg/kg produced antinociception only in the second phase of formalin test. Conclusion: It seems that HP extract effects on both acute and chronic pain. Its peripheral and central mechanisms of action remain to be elucidated.