مقايسه آثار هشت هفته تمرين استقامتي، مقاومتي و مكمل‌ياري عصاره ي سير بر MDA وTAC در موش‌هاي صحرايي مبتلا به سندرم متابوليك

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 38 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و اهداف: با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر تمرين استقامتي (ET) و مقاومتي (RT) با و بدون مصرف عصاره ي سير (GE) بر عوارض سندرم متابوليك، تحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسه ي آثار هشت هفته تمرين استقامتي، مقاومتي و مكمل ياري عصاره ي سير بر مالون دي آلدئيد (MDA) و ظرفيت ضداكسايشي تام سرمي (TAC) در موش هاي صحرايي مبتلا به سندرم متابوليك انجام شد.
مواد و روش ها: 48 سر موش صحرايي مبتلا به سندرم متابوليك (12 هفته اي، دامنه ي وزني 310 تا 350 گرمي) در شش گروه تصادفي همگن شده‌، گروه كنترل (هشت سر)، ET (هشت سر)، RT (هشت سر)، ET+ GE (هشت سر)، RT + GE (هشت سر) و GE (500 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن) تقسيم شدند. پس از آشناسازي موش هاي صحرايي مبتلا به سندرم متابوليك، هشت هفته (سه جلسه در هفته) در يك قرارداد ورزشي (استقامتي و مقاومتي) با و بدون مصرف عصاره ي سير قرار گرفتند. ميانگين و انحراف استاندارد داده‌هاي طبيعي با استفاده از آزمون‌هاي تحليل واريانس يك راهه، بونفروني در سطح معني‌داري پنج درصد بررسي شدند.
يافته ها: نتايج حاكي است كه ET و RT همراه با مصرف هشت هفته اي GE بر شاخص‌ هاي فشار اكسايشي (MDA و TAC) تأثير معني دار مي‌گذارد ( 0.05 <Sig). به علاوه، دامنه‌ي كاهش MDA، و هم‌چنين افزايش توان ضداكسايشي گروه ET + GE نسبت به گروه GE و ET و RT بيشتر بود ( 0.05 <Sig ).
نتيجه گيري: براساس يافته‌هاي حاضر مي‌توان نتيجه گرفت كه تمرين استقامتي و تمرين مقاومتي همراه با مصرف عصاره ي سير مي‌تواند با افزايش TAC پايه، از تغييرات نامطلوب MDA سرمي به عنوان شاخص آسيب‌هاي فشار اكسايشي ناشي از سندرم متابوليك بكاهد.
Comparison of the Effects of Eight-week Endurance Training, Resistance and Garlic Extract Supplementation on MDA and TAC in Rats with Metabolic Syndrome
Article Type: Original Article
Abstract: Background & Objectives: In accordance with the limited studies on the effects of eendurance (ET) and resistance (RT) training with and without the garlic extract (GE) on metabolic syndrome, this study was conducted to identify and compare the effects of eight-weeks ET, RT and GE supplementation on malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) in rats with metabolic syndrome.
Materials and Methods: 48 rats with metabolic syndrome (12-weeks, weight range of 310 to 350 g) in a randomized design were allocated into six equal groups: control (n=8), ET (n=8), RT (n=8), ET+GE (n=8), RT+GE (n=8), GE (500mg/kg, n=8). After familiarization of the rats with metabolic syndrome, 8-weeks (3 sessions a week) in an exercise protocol (ET, RT) with or without GE. Data were analyzed using one-way ANOVA and Bonferroni (Sig˂0.05).
Results: The results show that ET and RT with GE consumption have significant effect on stress oxidative indices (TAC and MDA).
Conclusion: Endurance and resistance training along with GE consumption can increase the TAC base, reduce unfavorable changes in serum MDA syndrome.