سطح تكامل اخلاقي مربيان پرستاري شاغل در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 8 - شماره 8

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
اخلاق شامل اصول و ارزش هايي است كه بر رفتارهاي فردي و جمعي تحت عنوان درست با غلط حاكميت دارد. مربيان پرستاري نقش اساسي در آموزش اصول اخلاقي به دانشجويان پرستاري و پرستاران آينده به عهده دارند . در اين مطالعه توصيفي 85 مربي دانشگاه آزاد اسلامي در واحدهاي تبريز، مراغه، بناب و مرند با روش سرشماري شركت كردند. براي اندازه گيري متغير تحقيق در اين مطالعه از آزمون معماي پرستاري كه بر مبناي نظريه تكامل اخلاقي Kohlberg و با تجربيات Grisham ساخته شده، استفاده گرديد. اكثريت واحدها مونث، متأهل و مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز بودند. ميانگين سن مربيان 36 سال و ميانگين سابقه كاري آن ها 12 سال بود. بررسي يافته ها نشان داد كه در تمامي سناريوها اكثر مربيان پرستاري پاسخ مناسبي به گزينه هاي آنان نشان دادند . هم چنين، نتايج پژوهش نشان داد كه اكثر شركت كنندگان در مطالعه در سطح 5 و 6 تكامل اخلاقي Kohlberg قرار داشتند. بررسي آماري، ارتباط معناداري بين مشخصات فردي- اجتماعي واحد هاي مورد بررسي و توانايي استدلال اخلاقي يا توجه به ملاحظات باليني آن ها نشان نداد و تنها توجه به ملاحظات باليني بين دو جنس متفاوت است.
از آنجائيكه نتايج پژوهش حاضر نشان داد، مربيان پرستاري شاغل در واحد هاي دانشگاه آزاد استان آذربايجان شرقي از سطح تكامل اخلاقي مناسبي برخوردار هستند بايد در انتقال اين سطح تكامل اخلاقي به دانشجويان خود بيش تر تلاش نمايند.