تبيين تجربيات دانشجويان پرستاري از تمايل بيماران بستري به دريافت مراقبت توسط كارآموزان: اخلاق پزشكي درآموزش

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 8 - شماره 8

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
مطابق منشور حقوق بيمار نمي توان به صرف آموزشي بودن بيمارستان، روند آموزش يا پژوهش را به بيمار تحميل كرد، اما برخي شواهد نشان ميدهد در بسياري از موارد مراقبت از بيمار توسط دانشجويان بدون رضايت و تمايل بيماران صورت ميگيرد كه اين امر يك چالش اساسي در آموزش پزشكي و اخلاق در آموزش باليني ميباشد. آيا اجازه داريم براي اينكه علم پزشكي را بياموزيم و در آينده افرادي را درمان كنيم، با مطلع نكردن بيمار و در جريان نگذاشتن او كه ما دانشجو هستيم تمرينات آموزشي را انجام داد، سؤال چالش برانگيز اخلاقي ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسي ديدگاه و تجربيات دانشجويان علوم پزشكي از چگونگي رغبت بيماران به انجام مراقبت توسط كارآموزان، در مراكز آموزشي درماني ميباشد.
در اين مطالعه كيفي با 41 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان و دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف مصاحبه هاي نيمه ساختار به عمل آمد. ملاك اتمام نمونه گيري اشباع داده ها بوده است . سؤالات در مورد تجربه دانشجويان از چگونگي رغبت بيمار به انجام مراقبت توسط دانشجو بوده است. مصاحبه ها ضبط، خط به خط دست نويس و مطابق روش آناليز تحليل محتوا كدگذاري، طبقه بندي و تشكيل مفهوم شد. براي قوت مطالعه از برگشت دادهها به شركت كنندگان و ترانگوليشين در آناليز استفاده شد.
اعتماد و بي اعتمادي مضامين اصلي است كه بيانگر تجربيات دانشجويان در مواجهه با مراقبت از بيماران مي باشد . مشاركت - كنندگان در تجربيات مراقبتي خود سعي در جلب اعتماد بيمار داشتند و از طرفي بيماران، با نگراني و بي اعتمادي، سعي در اجتناب از مراقبت شدن توسط كارآموزان داشتند. حق بيمار، كناره گيري، تلاش براي حرفه اي شدن از مضامين فرعي مطالعه است . دانشجويان در اين تجربه خود را در جايگاه بيمار گذاشته و پذيرفته نشدن از جانب بيمار را حق آنان ميدانستند و از طرفي واقف بودند كه مي بايست براي رسيدن از تئوري به عمل، تجربه كار با بيماران واقعي را نيز داشته باشند. تجربيات دانشجويان نشان داد كه نياز است در مورد اخلاق در آموزش پزشكي آشنا شده تا بتوانند در موقعيتهاي مشابه با رعايت اصول اخلاقي حقي از خود به عنوان يادگيرنده و حقي از بيمار به عنوان دريافت كننده خدمات ضايع نشود.