طراحي و روانسنجي ابزار رفتار نامحترمانه در محيط كار در پرستاران استان گلستان

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 8 - شماره 8

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
رفتارهاي نامحترمانه در محيطهاي كاري تهديد آميز ميباشند و منجر به ايجاد شرم و به خطر انداختن سلامت پرستاران و بيماران ميگردد. اين رفتارها جو سازماني را نيز به خطر مياندازند و در صورتي كه به آن ها توجه نشود عواقب ناخوشايند بسياري دارد. هدف از اين مطالعه طراحي و روان سنجي ابزار رفتار نامحترمانه در محيط كاري پرستاران در سال 1393 بوده است.
در اين پژوهش روششناسي كه با دو رويكرد كيفي و كمي انجام شده است در بخش كيفي براي طراحي عبارات مقياس با 60 نفر از پرستاران شاغل در مراكز آموزشي و درماني استان گلستان مصاحبه نيمه ساختار به عمل آمد. در بخش كمي 110 پرستار در مطالعه شركت كردند و ويژگيهاي روانسنجي مقياس شامل اعتبار محتوا و اعتبار صوري، اعتبار سازه، پايايي همساني دروني و ثبات مورد بررسي قرار گرفت.
با انجام تحليل محتواي كيفي، 200 عبارت بدست آمد كه با 50 عبارت حاصل از مرور متون ادغام شد كه تعداد عبارات مقياس به 20 عبارت كاهش يافت. پايايي همساني دروني مقياس (آلفا كرونباخ) 0/85 و ثبات آن (بازآزمايي)0/67 برآورد شد.
تمام اجزاي ابزار رفتارهاي نامحترمانه همخواني قابل قبولي را نشان دادند. دادهها مويد آن بود كه پرسشنامه رفتارهاي نامحترمانه از كيفيت خوبي از نظر شاخص هاي روانسنجي برخوردار است و ميتوان آن را براي شناسايي رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي كاري پرستاران با هدف پيشگيري از بروز چنين رفتارهايي به كار گرفت.