ويژگي ها ي روان سنجي ابزار ارتباط پزشك - پرستار در خطاهاي دارويي پرستاران

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 8 - شماره 8

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
خطاهاي پزشكي ازچالش هاي مهم تهديد كننده ي ايمني بيمار درتمامي كشورهاست. از شايع ترين خطاهاي پزشكي شناخته شده مي توان به خطاهاي دارويي اشاره كرد. در مراقبت سلامتي، ارتباط حرفه اي يكي از متغيرهاي تأثيرگذار در وقوع خطاهاي دارويي توسط پرستاران است. مطالعه ي حاضر با هدف ترجمه و بررسي روايي و پايايي ابزار ارتباط پزشك - پرستار در خطاهاي دارويي بوده است كه به اين منظور بعد از ترجمه ابزار مذكور براساس الگوي وايلد و همكاران (2005) ، 15 پرستار شاغل در مركز آموزشي –درماني امام حسين (ع) مقياس مذكور را تكميل كردند. تحليل عاملي نشان دهنده تك عاملي بودن ابزار مذكور بود .ضريب آلفاي محاسبه شده در اين پژوهش (α=0/80) جهت همساني نشان داد كه اين ابزار از پايايي بالايي برخوردار است و ضريب همبستگي ميان (r=0/80) نشان دهنده ثبات ابزار در فاصله زماني بود. مي توان گفت ابزار ترجمه ي شده ارتباط پزشك - پرستار در بررسي خطاهاي دارويي از روايي و پايايي بالايي برخوردار است و قابل استفاده در سيستم هاي سلامتي با توجه به فرهنگ ايراني است.