مقايسه تأثير درمان مبتني بر آموزش توليد با آموزش حركات دهاني غير گفتاري بر گفتاركودكان 6-4 ساله ي مبتلا به اختلال واجي

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف: اختلال صداهاي گفتاري از جمله اختلالات شايع گفتار و زبان كودكان محسوب مي شود. يكي از درمانهايي كه از مدت ها پيش توسط آسيب شناسان گفتار و زبان مورد استفاده قرار گرفته، تمرينات حركتي دهاني غير گفتاري مي باشد كه به عنوان عامل تسهيل كننده قبل يا هم زمان با درمان طيف وسيعي از اختلالات گفتاري به كار مي رود، اما داده هاي تجربي كنترل شده كمي براي بررسي اثربخشي آن وجود دارد. از اين رو در اين مطالعه  تاثير مداخله ي درماني مبتني بر آموزش توليد با آموزش حركات دهاني غير گفتاري در بهبود گفتاركودكان مبتلا به اختلال واجي مقايسه شده است .روش بررسي: اين پژوهش مداخله اي شبه تجربي با استفاده از طرح تك آزمودني با خط پايه مكرر بر روي 6 كودك 6-4 ساله فارسي زبان داراي اختلال واجي با وضعيت دهاني حركتي طبيعي انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون اطلاعات آوايي و پروتكل دهاني حركتي رابينز-كلي جمع آوري شدند. براي اين 6 كودك 3 طرح درماني با آموزش توليد، تمرينات حركتي دهاني غير گفتاري و درمان تركيبي روي دو صدا با مختصه هاي واجي متفاوت اجرا شد. نتايج با استفاده از level ,trend & slope analysis با نرم افزار اكسل تحليل گرديد. يافته‌ها: كودكاني كه درمان حركتي دهاني غير گفتاري دريافت كرده بودند، تغييري در الگوي گفتاري نشان ندادند اما كودكاني كه آموزش توليد دريافت كرده اند 91% و كودكاني كه درمان تركيبي دريافت كرده بودند، 86% بهبودي در صداهاي مورد آموزش نشان دادند. نتيجه‌گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش از كاربرد تمرينات حركتي دهاني غيرگفتاري جهت بهبود گفتار كودكان داراي اختلال واجي حمايت نمي كند. همچنين كاربرد اين تمرينات پيش از آموزش توليد در قالب درمان تركيبي با هدف اثر تسهيل كنندگي در بهبود توليد گفتار را رد مي كند و آموزش توليد را موثرترين درمان جهت بهبود گفتار كودكان داراي اختلال واجي مي داند.

Comparison of Effects of Production Training and Non-Speech Oral Motor Exercises on Speech of 4-6 year Old Children with Phonological Disorders
Article Type: Original Article
Abstract:

Objective: speech sound disorders are among the most common speech disorders in children. Non-speech oral motor exercises have long been used as a facilitative activity throughout therapy sessions for a wide variety of speech disorders by speech-language pathologists. But there are few empirical controlled data to evaluate its effectiveness. This study aimed at comparing the effects of therapeutic intervention based on production training with non-speech oral motor exercises on improving speech of children with phonological disorders. Materials & Methods: This quasi-experimental interventional study with single subject design and multiple baselines recruited six 4-6 Farsi- speaking children with phonological disorders but normal oral motor status. Three therapeutic plans on two sounds with different distinctive features were conducted: production training, non-speech oral motor exercises and combined method. The results were analyzed using level, trend &slope analysis with excel software. Results: Children who had received non-speech oral motor therapy, did not show any change in their speech pattern but children who received production therapy showed 91% improvement and those who received combined method showed 86% improvement in the target sounds. Conclusion: Findings of this investigation do not support the use of non-speech oral motor exercises in order to improve the speech of children with phonological disorders. This study seems to reveal production training as an effective method to improve speech production of children with phonological disorders.

قیمت : 20,000 ريال