مقايسه بيان ژن TBX3 در مبتلايان به سرطان سنگفرشي مري و افراد سالم

ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دوره 21 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: سرطان مري هشتمين سرطان شايع در جهان است. اين سرطان در ايران مقام دوم را به خود اختصاص داده است. سالانه 3/2% از كل سرطان هاي جديد، به سرطان مري مربوط مي شود. بيان كنترل نشده ژن‌هايي كه در كنترل خودبازسازي سلول‌هاي بنيادي نقش دارند، از اهميت زيادي در فرايند سرطاني شدن برخوردار است. هدف مطالعه حاضر، مقايسه ميزان بيان ژن TBX3 در نمونه‌هاي توموري افراد مبتلا به سرطان سنگفرشي مري و نمونه‌هاي افراد سالم بود.
مواد و روش ها: تعداد 40 نمونه بافت توموري و نرمال از بيمارستان امام خميني شهر اهواز جمع آوري شدند. پس از استخراج RNA از بافت‌ هاي پارافينه و ساخت cDNA، با استفاده از روش qRT-PCR سطح بيان نسبي ژن هاي TBX3 و GUSB(به عنوان كنترل داخلي) محاسبه كمي گرديد.
يافته‌ها: نتايج ارزيابي‌هاي qRT-PCR نشان داد كه ميانگين ميزان بيان نسبي ژن TBX3 در نمونه‌هاي توموري نسبت به غيرتوموري، افزايش بيان دارد؛ همچنين ميزان بيان نسبي ژن TBX3 در نمونه هاي توموري در بازه ي سني 26-50، بالاتر از بازه‌ي سني 51-81 مشاهده شد.
نتيجه گيري: بر اساس نظريه سلول‌هاي بنيادي سرطاني ، بسياري از تومورها از سلول‌هاي بنيادي منشا مي گيرند كه منجر به اعطاي توانايي مقاومت در برابر عوامل القاءكننده آپاپتوزيس و شيمي درماني مي‌شود. با توجه به نقش ژن TBX3 در خودبازسازي سلول‌هاي بنيادي و افزايش بيان اين ژن در افراد مبتلا به سرطان مري، به نظر مي رسد كه امكان استفاده از ژن TBX3 به عنوان يك بيوماركر در مراحل تشخيص و پيش آگهي سرطان مري در آينده مفيد باشد.

Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Esophageal cancer is the eighth most common cancer worldwide. This form of cancer is the second most prevalent cancer in Iran. Annually, esophageal cancer makes up 3.2% of all new cancer cases. Altered expression of stem cells self-renewal genes is of great importance in the tumorigenesis. The aim of this study was to compare TBX3 gene expression in tumoral samples of patients with squamous esophageal cancer and normal tissue samples of healthy individuals.
Methods: Totally, 40 FFPE tumoral and normal tissue samples were collected from Imam Khomeini hospital of Ahwaz. After extracting RNA from FFPE tissues and synthesizing cDNA, expression levels of TBX3 and GUSB (as internal control) genes were relatively quantified using qRT-PCR.
Results: The results of the qRT-PCR analyses showed that the average relative gene expression in tumor samples was higher than normal samplesFurthermore, TBX3 gene expression exhibited greater expression in the tumor samples of the patients in the 26-50 years age range in compared to the 51-81 years age range
Conclusion: According to the cancer stem cell theory, many tumors originate from stem cells leading to the inhibition of apoptosis and resistance to chemotherapy. Considering the role of TBX3 gene in self-renewal of stem cells and its increased expression in patients with squamous esophageal cancer, it seems that TBX3 gene might be used as a biomarker in the diagnosis and prognosis of esophageal cancer in future.

قیمت : 20,000 ريال