بررسي تأثير متيل فنيدات بر اثر ضد دردي متادون در موش صحرايي

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 33 - شماره 327

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: از مشكلات استفاده از اپيوئيدها، تحمل به اثرات ضد دردي است. يكي از راه‌هاي كاهش دوز مصرفي و در نتيجه، تحمل و وابستگي به اپيوئيدها اضافه نمودن عوامل غير اپيوئيدي به رژيم دارويي است. از طرفي، مطالعات نشان داده است كه استفاده‌ي مكرر از داروي متيل فنيدات، كه از دسته آمفتامين‌ها است، سبب افزايش بيان گيرنده‌هاي اپيوئيدي مو و كاهش درد مي‌شود. بنابراين، در اين مطالعه به بررسي اثر متيل فنيدات بر اثر ضد دردي متادون پرداخته شد. روش‌ها: در اين مطالعه، از 9 گروه 8 تايي موش صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده‌ي وزني 20 ± 270 گرم استفاده شد. گروه‌ها شامل گروه شاهد (دريافت كننده‌ي نرمال سالين)، سه گروه دريافت كننده‌ي متيل فنيدات (5، 10 و 15 ميلي‌گرم بر كيلوگرم)، سه گروه دريافت كننده‌ي متادون (5، 10 و 20 ميلي‌گرم بر كيلوگرم) و دو گروه تركيبي متادون (5 ميلي‌گرم بر كيلوگرم) با متيل فنيدات (5 و 10 ميلي‌گرم بر كيلوگرم) بود. تأخير در احساس درد با استفاده از دستگاه درد حرارتي (آزمون پلانتار) بررسي شد. يافته‌ها: مصرف متيل فنيدات به صورت خوراكي فقط در دوز 15 ميلي‌گرم بر كيلوگرم داراي اثر ضد دردي بود. همچنين، تركيب دوزهاي غير مؤثر متيل فنيدات به همراه 5 ميلي‌گرم بر كيلوگرم متادون، اثرات ضد دردي متادون را در دقيقه‌ي 60 پس از مصرف خوراكي به طور معني‌داري افزايش داد. نتيجه‌گيري: به طور كلي، متيل فنيدات اثر ضد دردي متادون در مدل حيواني را افزايش داد.

Effect of Methylphenidate on Methadone-Induced Analagesia in Rat
Article Type: Original Article
Abstract: Background: A known problem of chronic administration of opioid is tolerance to its analgesic effect. Co-administration of a non-opioid analgesic may help reducing the opiate dose and consequently tolerance and dependency. It is reported that repeated use of methylphenidate, one of amphetamines, increased the expression of µ opioid receptor and had antinociception. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of methylphenidate on methadone-induced analgesia.  Methods: Nine groups of 8 male rats weighting 270 ± 20 g were randomly selected; control group received 1 ml/kg oral normal saline, metylphenidate groups received 5, 10 and 15 mg/kg oral metylphenidate, methadone groups received 5, 10, 20 mg/kg oral methadone, and combined groups received 5 mg/kg methadone +5 or 15 mg/kg methylphenidate orally. Pain was measured using plantar test apparatus. Findings: Only, 15 mg/kg methylphenidate produced significant analgesic effect. In addition, coadministration of non-effective doses of methylphenidate and 5 mg/ kg methadone significantly increased the analgesic effects of methadone at 60 minutes after gavage. Conclusion: We found that methylphenidate potentiate the analgesic effects of methadone in rats.
قیمت : 20,000 ريال