تبيين مولفه هاي توانمندي پرستاران در مراقبت مبتني بر اخلاق حرقه اي : مطالعه اي تماتيك

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 8 - شماره 7

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اخلاق حرفه اي تعيين كننده ي مباني و ناظر بر اجراي ارزش هايي اخلاقي در يك نظام حرفه اي است . صلاحين هاي فردي و حرفه اي در بين شاغلان گروه پزشكي نيز كيفيت رفتار و عملكرد شغلي آنان را شكل ميدهند و اجراي صحيح وظايف بر مبناي اخلاق حرفه اي به دليل نقش اساسي كه در سلامتي انسان ها دارند نيازمند صلاحيت ها و توانايي هاي ويژه اي است . مطالعه ي حاضر جهت كشف مولفه هاي توانمندي مرتبط با مراقبت اخلاقي حرفه اي در پرستاران ايراني انجام شد .
در مطالعه كيفي با رويكرد استقرايي، ۲۳ مشاركت كننده پرستار ، سرپرستار ، پزشك ، مددجو و همراه بيمار از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا مرداد ماه ۱۳۹۳ به روش نيمه ساختار يافته تحت مصاحبه ي عميق قرار گرفتند . مصاحبه ها بر مبناي روش تحليل درون مايه اي براون و كلرك تجزيه و تحليل شد . دقت و استحكام داده ها با معيارهاي لينكلن و گوبا مورد بررسي قرار گرفت. دو درون مايه ي اوليه دانش و فناوري روزآمد و آموزش كارآمد نظري و عملي اخلاق درون مايه ي فرعي دانش بالنده را شكل دادند و دو درون مايه ي اوليه ي مهارت فني باليني و تعامل اخلاقي و مديريت موقعيت ها درون مايه ي فرعي مديريت حرفه اي را پديد آورند . چهل درون مايه ي اوليه : انضباط و پختگي تجربي ، تدبير مشكلات شخصي ، حفظ توانايي هاي فردي (جسمي و رواني ) و ظرفيت ايثار حرفه اي درون مايه ي فرعي انطباق پذيري را شكل دادند. در نهايت از تلفيق اين سه درون مايه ي فرعي يك درون مايه سايه باني با عنوان توانمندي حرفه اي حاصل شد . در مراقبت باليني براي توانمند سازي پرستاران جهت نيل به مراقبت اخلاق حرفه اي بايد سازوكار دستيابي به دانش و فناوري روزآمد ، آموزش كارآمد نظري و عملي اخلاقي و مديريت موقعيت ها و انطباق پذيري پرستاران فراهم شود. نيز اين ويژگي ها بايد مداوما سنجش شده و سازوكارهاي آموزشي و اجرايي براي ارتقاي قابليت هاي مراقبتي پرستاران فراهم شود.