بررسي تطابق نياز آموزشي ومحتواي آموزشي دوره هاي بيماريهاي شايع روانپزشكي و بيماريهاي شايع اطفال از ديد مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 80

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 2 - شماره supple

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشكي كرمان مقدمه. تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزشي ونخستين عامل ايجاد تضمين كيفيت واثربخشي كاركرد آموزش است. كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف ومحتواي آموزشي مناسب واستفاده موثراز سايرمنابع تابعي از مطالعات نيازسنجي است. هدف اين مطالعه تعيين تطابق نيازآموزشي ومحتواي آموزشي ارائه شده در دوره هاي بازآموزي بيماريهاي شايع روانپزشكي وبيماريهاي شايع اطفال بوده است. روشها. اين پژوهش يك مطالعه مقطعي است. 50 نفر از مشمولين آموزش مداوم سال 80 كه در دوره هاي آموزشي روانپزشكي واطفال شركت نموده اند. نمونه پژوهش را تشكيل داند. ابزارجمع آوري داده ها وپرسشنامه آموزش مدون دوره بازآموزي بود متشكل از ويژگيهاي فردي وسئوالات سنجش تطابق نياز ومحتوا براي دوره روانپزشكي واطفال كه براساس مقياس 5 درجه اي ليكرت تنظيم گرديد. روايي ابزاربا استفاده از روايي محتوا ونظرخواهي ازصاحب نظران r=0.98 وپايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون مجدد r=0.85 محاسبه شد. داده ها با نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمونهاي مناسب مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت. يافته ها. بيشترين نياز دردوره بيماريهاي شايع اطفال يا 96/1 درصد مربوط به كاربرد باليني آنتي بيوتيكها و 80/7% مربوط به عفونتهاي حاد تنفسي بوده است. بيشترين مطابقت بين نياز ومحتوا دراين دوره مربوط به برخورد با بيمارتب دار83% وكاربرد باليني آنتي بيوتيكها 81/8% وكمترين مطابقت مربوط به مواد تيفوئيد ، بروسلوزو بيماريهاي پوست به ترتيب 25%، 16/6%و 16/7% بوده است. بيشترين نياز دردوره بيماريهاي روانپزشكي مربوط به اختلالات اضطرابي 82/6% ودرمانهاي دارويي 69/6% وبيشترين مطابقت مربوط به اختلالات اضطرابي 74%، اعتياد70/4% ودرمانهاي دارويي 4/ 70% بوده است. كمترين تطابق مربوط به سبب شناسي 25/9% واختلالات سوماتوفرم تجزيه اي وساختگي 22/2% بوده است. همچنين بين متغيرسابقه كاربا نظرات افراد درزمينه تطابق نياز ومحتوا دردوره روانپزشكي با P<0.05 رابطه معني داروجود داشت بطوريكه افراد با سابقه كاربيشتر، تطابق بيشتري دراين زمينه احساس نمودند. همچنين بين نظرات مشمولين دردوره بيماريهاي شايع اطفال با متغيرجنس رابطه معني دار آماري وجود داشت ومردان نسبت به زنان تطابق بيشتري را اعلام نمودند. نتيجه. براساس يافته هاي تحقيق به نظرمي رسد كه در برنامه ريزيهاي آينده بتوان با تحليل محتوا براساس نياز آموزشي تاكيد بيشتري نمود وازنتايج آن كه اثربخشي بيشترآموزش وجلب رضايت مشمولين خواهد بود استفاده كرد. آدرس. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي كرمان, كرمان.
كلمات كليدي:
Investigation of educational needs correspondence with educational content of workshops in prevalent psychiatry & pediatric diseases according to subjects of continuing education in Kerman University of Medical Sciences
Article Type: Original Article
Abstract:
Introduction. Determining educational needs is the first step in educational planning. Need assessment influences all the decisions regarding educational content, objectives & effective use of resources. To determine the correspondence of educational needs & content in the psychiatry & pediatrics prevalent diseases workshops. Methods. To do this cross- sectional study, 50 physicians participating in the psychiatry & pediatrics workshops in 1380 were studied. Two questionnaires of continuing educational programs were used, including 2 sections: demographic features & some questions boxed on 5-rate likert scale to investigate the correspondence of needs & content . Their validity was calculated using content validity, the views of experts(r=0.98) & reliability using re. Test (r=0.85). Antibiotics usage (96.1%) & acute respiratory infections (80.7) were the most needed in pediatrics workshops. The most correspondence between needs & content belonged to fever sork-u (83%), clinical usage of antibiotic (81.8%). The least correspondences were observed between typhoid fever (25%), brucellosis (16.6%), dermatologic diseases (16.7%). Stress disorders (82.6%), drug treatment (69.6%) were mentioned as the most important needs in the psychiatric diseases workshops. Stress disorders (74%), addiction (70.4%) showed the most correspondent, the least correspondence was related to psychopathology (25.9%), somatoform disorders (22.2%). There was a significant relationship between the participants work experience and their views regarding the correspondence between needs & content in psychiatry workshops (P<0.05) so that those with higher work experience mentioned more correspondence. A significant relationship was observed between sex and their views in pediatrics workshops (P<0.05), mal reported more correspondence. Conclusion. We need to plan the content of the future workshops based on the subjects needs. This leads to a more effective education and the subjects’ satisfaction.
Keyword: