تينا فاسيال: گزارش 22 مورد بيماري از درمانگاه پوست بيمارستان رازي تهران در سال 1383

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 9 - شماره 35

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: تينافاسيال يكي از انواع ناشايع عفونت هاي درماتوفيتي است كه پوست بدون موي صورت را درگير مي كند. تمام گونه هاي درماتوفيتي مي توانند موجب ايجاد اين بيماري شوند. هدف از اين مطالعه گزارش موارد بيماري تشخيص داده شده در درمانگاه پوست بيمارستان رازي تهران در سال 1383 بود.
روش اجرا: در سال 1383، 22 بيمار مبتلا به تينافاسيال به بيمارستان رازي مراجعه كرده بودند. اين بيماران از نظر گونه درماتوفيتي ايجاد كننده ضايعه و ميزان تشخيص صحيح اوليه به شرط مراجعه پزشكي قبلي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: گونه ايجاد كننده بيماري در 15 نفر از بيماران مشخص شد. شايع ترين گونه تريكوفيتون تونسورنس بود كه عامل ايجاد كننده در 10 نفر از بيماران بود. 15 نفر از بيماران قبل از مراجعه به بيمارستان رازي به مراكز ديگر مراجعه پزشكي داشته اند كه در 13 نفر از آن ها بيماري به اشتباه تشخيص داده شده بود.
نتيجه گيري: تظاهر باليني تينافاسيال در بسياري از موارد آتيپيك است و منجر به اشتباه در تشخيص بيماري مي شود. بنابراين در ضايعه هاي اريتماتو و محدود صورت حتي اگر خصوصيات كلاسيك عفونت درماتوفيتي را نداشته باشند بايد عفونت درماتوفيتي را به عنوان يك تشخيص افتراقي در نظر داشت.

Tinea Faciei: A report of 22 cases referred to Razi Skin Hospital in 2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: Tinea faciei is an uncommon fungal infection, which infects glabrous skin of the face. All species of dermatophytes can produce this disease. The objective of this study was to determine the frequency of various dermatophyte species that produce tinea faciei and frequency of correct primary diagnosis in this disease in patients referred to Razi Hospital in Tehran. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 22 patients with tinea faciei referred to Razi Hospital from April 2004 to March 2005 were evaluated considering species of dermatophyte and the accuracy of primary diagnosis.
Results: The most common species was Trichophyton tonsurans that was the causative agent in 10 patients. Fifteen patients had been admitted in other centers before coming to Razi Hospital and in 86% of them tinea faciei had been misdiagnosed.
Conclusion: Clinical presentation of tinea faciei may be atypical in many cases and can lead to incorrect diagnosis. Therefore tinea faciei should be considered as a differential diagnosis in any localized erythematous lesion on the face.

قیمت : 20,000 ريال