بررسي نقش كميت غذا در درمان انواع بيماريها

طب سنتي اسلام و ايران

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: درمان بيماران يكي از بخش هاي مهم در سيستم سلامت هر كشوري است كه با هزينه هاي گزاف و هدر رفت امكانات، منابع مالي و انساني فراواني همراه است. در طب مدرن امروزي، توجه چنداني به امر تغذيه در درمان بيماري ها وجود ندارد. در حالي كه در طب سنتي، سرفصل درمان با تدبير و تغذيه و ارائه راهكارهاي تغذيه اي مي باشد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه يك كار كتابخانه اي جهت بررسي اصول درماني بر اساس تغذيه و بالخصوص اثر كميت غذا در درمان، در كتب معتبر طب سنتي ايران شامل قانون، منافع الاغذيه و دفع مضارها، مفرح القلوب ، المرشد و تحفه حكيم مومن مي باشد كه پس از بررسي متون، مطالب مرتبط با غذا  و درمان و كميت غذا و مختصري هم كيفيت غذا انتخاب  گرديده و با بخش هايي از طب مدرن تطبيق داده شده است.
يافته‌ها: در طب سنتي ايران، يكي از سه اصل مهم درمان، تدبير و تغذيه مي باشد كه در مورد تغذيه ما با قوانين مهمي بر خورد مي كنيم كه نقش اساسي در درمان بيماران بازي مي كنند از جمله آن اثر كميت غذا، اثر كيفيت غذا و اثر اين دو با هم كه در انواع مواد غذايي و قدرت و قوت غذاها و سرعت هضم و سرعت نفود و مواد توليدي حاصل از متابوليسم غذاها نمود مي يابد.
نتيجه‌گيري: قوانين حاكم بر انتخاب نوع غذا و مقدار غذا و اثرات آن در درمان بيماران به طور دقيق در منابع طب سنتي ايران ذكر شده است كه در مورد قانون كميت غذا ، اصول پرهيز غذايي (منع)، محدوديت غذايي (تقليل)، تعديل غذا و اضافه كردن غذا قابل بررسي و مداقه كامل است. اگرچه در طب امروزي نيز اين مسئله مورد توجه قرار گرفته است و مقالات متعددي در اين زمينه وجود دارد ولي متاسفانه در كشور ما چندان به اين مسئله توجه نمي شود و حتي در طب مدرن نيز جزء اصول درمان قرار ندارد. با اميد به اينكه اين مقاله كه خود راهكارهاي طب سنتي و تحقيقات جديد و ارتباط بين اينهاست، بتواند راه‌هاي بهتر و كم هزينه تري براي درمان بيماران فراهم كند و افق هاي وسيع تري را بگشايد.

قیمت : 20,000 ريال