ميزان و علل مثبت شدن آزمايش مواد احيا كننده در ادرار كودكان زير 14 سال مراجعه كننده و بستري مركز طبي كودكان

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اختلال در متابوليسم كربوهيدرات ها از اختلالات متابوليك مي باشد كه تشخيص به موقع و سريع آن از بروز عوارض برگشت ناپذير بسياري از آنها جلوگيري مي كند. آزمايش مواد احيا كننده در ادرار (تست بنديكت) در تشخيص وجود اين قندها در ادرار به كار مي رود و پس از انجام تست بنديكت براي تعيين نوع قند احيا كننده موجود از آزمايش كروماتوگرافي استفاده مي‌شود. هدف ازاين مطالعه تعيين ميزان مثبت شدن آزمايش مواد احياكننده دركودكان و تأثير مواد مداخله كننده برآن بود. همچنين نوع قند احيا كننده و اسيدآمينه موجود به روش كروماتوگرافي مشخص شد.
روش مطالعه: مطالعه از نوع بررسي بيماران و آينده نگر بود. جمعيت مورد مطالعه بيماران بستري و سرپايي بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1380 و 1381 بودند. بيماران در سه مرحله آزمايش شدند. در مرحله اول بر روي نمونه ادرار تمام بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه تست بنديكت جهت تعيين وجود مواد احياكننده انجام شد. درمرحله دوم جهت حذف عوامل مداخله گر پس از اعمال رژيم غذايي آزمايش مواد احياكننده و كروماتوگرافي قندها انجام شد. در مرحله سوم نمونه ادرار كودكان زير 4 سال از نظر آزمايش بنديكت، كروماتوگرافي قندها و اسيدهاي آمينه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتيجه آزمايش مواد احياكننده در مرحله اول در 485 مورد (59%) مثبت و پس از رعايت رژيم خاص (مرحله دوم) در 157 مورد (7/44%) مثبت بود. اين كاهش از نظرآماري معني داري بود. در كروماتوگرافي نمونه هاي بنديكت مثبت در 32% لاكتوز و در 24% گالاكتوز يافت شد. همچنين در 100 نمونه بنديكت مثبت مرحله سوم كه در كودكان زير 4 سال انجام شد در 47% قند احياكننده و در 55% اسيد آمينه يافت شد. سيستئين در 36% موارد به تنهايي و يا همراه با ساير اسيدهاي آمينه مشاهده شد. در اين مطالعه ارتباطي بين شدت مثبت آزمايش با نوع قند احياكننده يا اسيد آمينه يافت نشد ولي قندهاي لاكتوز و گالاكتوز بطور معني داري در گروه سني كمتر از 2 سال بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد حتي در موارد trace و +1 امكان وجود قند يا اسيدآمينه با اهميت از نظر كلينيكي وجود دارد و عليرغم ابداع روش هاي تشخيصي جديد اين آزمايش به عنوان تست غربالگري همچنان با ارزش است.

Incidence and causes of positive tests for reducing substances in urine of children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Inborn errors of metabolism is a general term applied to numerous genetic disorders pathology of which is usually attributed to excessive tissue storage or abnormally high circulating concentrations of a specific not degraded metabolic substance. Early diagnosis can prevent irreversible complications of some of these disorders. Errors in carbohydrate metabolism belong to this category of disturbances. Sugars of clinical interest are all reducing sugars. The aim of this study was determination of the incidence rate and causes of positive Benedict’s test in hospitalized or outpatient children under 14 years of age. In addition, identification of interfering substances that could cause false positive results and the necessity of Benedict’s test prior to chromatography were other purposes of the study. Methods: 1473 urine samples in a case series and prospective study were examined. Benedict’s test was done for detection of reducing substances and paper chromatography for identification of the specific reducing sugar and amino acids present in the urine.
Findings: 59% of the samples were positive for reducing substances. Significant decrease in positive results was occurred with restricted diet (free of fruits, vitamin C, honey, drugs). Paper chromatography for sugars and amino acids were performed on positive samples. Lactose was the most frequently found (32%) sugar followed by galactose (24%). In 54% there were no reducing sugars detected. The results also showed 36% cystein and 19% other amino acids in positive samples. No significant differences were observed in rate and degree of positive results with respect to sex and age of the patients.
Conclusion: The results obtained in this study indicate that important reducing sugars or amino acids may be detected even in weakly positive results of Benedict’s test, thus justifying follow-up studies of positive test for reducing substances in urine.

قیمت : 20,000 ريال