بررسي علل معافيت از اهداي خون و عوامل موثر بر آن

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 3 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: انتخاب نامناسب اهداكننده منجر به ايجاد عوارض براي داوطلب اهداي خون و يا بيمار گيرنده خون خواهد شد. در اين مطالعه فراواني هر يك از موارد معافيت از اهداي خون در 7 استان كشور كه جمعاً حدود نيمي از خونگيري كشور را به عهده دارند، تعيين گرديد.
مواد و روش‌ها:تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي از نوع مقطعي بود كه در مراكز انتقال خون استان تهران ، فارس ، اصفهان ، خراسان ، آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل بر روي 18 5 8 5 نفر داوطلب اهداي خون كه از ابتداي زمستان 1381 تا پايان بهار 1383 جهت اهداي خون به پايگاه ‌ هاي انتقال خون استان ‌ها ي مذكور مراجعه و در بررسي پزشكي به هر علتي از اهداي خون معاف شد ه بودند ، انجام شد. روش نمونه ‌‌ گيري تصادفي سيستماتيك بود. براي افراد تحت مطالعه پرسش نامه ‌ اي شامل خصوصيات دموگرافيك فرد، نوع اهداي خون، سابقه اهداي خون، علت معافيت و نوع معافيت از اهداي خون، تكميل گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون ‌ هاي آماري كاي دو (Chi-square) ، t-test و دقيق فيشر (Fisher's exact test) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .
يافته‌ها:ميانگين سني افراد معاف شده از اهداي خون 3/ 11 ± 3/ 32 سال بود. 8 /82% مرد و 8/ 17% زن بودند. 43% از افراد معاف شده در اين مطالعه مجرد، 5 /56% متاهل و 5/ 0% بيوه يا مطلقه بودند. از نظر تحصيلات 9 /3% بي‌سواد، 5/ 38% زيرديپلم، 3/ 38% ديپلم و 4/ 19% داراي تحصيلات دانشگاهي بودند.38% سابقه هيچ‌گونه اهداي خون قبلي نداشتند، 3/ 31% اهدا كننده با سابقه قبلي اهداي خون و 2 /29% اهدا كننده مستمر بودند. شايع‌ترين علت معافيت از اهداي خون ، تماس‌هاي جنسي نامطمئن اخير (8 /17%) و پس از آن به ترتيب ، مصرف دارو (3 /12%)، هپيوتانسيون (9/ 8%)، حجامت (8%) و پلي سيتمي (7/ 5%) بود.
نتيجه گيري:در مطالعه حاضر ، شايع‌ترين علت معافيت از اهداي خون، تماس جنسي نامطمئن اخير مي‌باشد كه در مقايسه با مطالعه مشابه در گذشته ، نشان دهنده افزايش روند اين رفتار پر خطر در داوطلبان اهداي خون است و از آن‌جا ي ي كه معافيت از اهداي خون تابعي از شيوع بيماري‌ها و رفتارها ي پرخطر در جامعه است ، افزايش ميزان معافيت ، بيانگر افزايش روند رفتار پرخطر در جامعه مي‌باشد.

Evaluation of deferral causes of blood donors and relevant factors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives:In this study we determined the prevalence of causes for deferral of blood donors in 7 blood centers. These centers are responsible for providing approximately half of the blood units transfused in Iran.
Materials and Methods:This was a cross-sectional study covering 18585 deferred blood donors in Tehran, Fars, Isfahan, Khorasan, East and West Azarbaijan and Ardebil provinces. The simple random sampling method was used. A special form was filled out by the attending physician questioning about demographic characteristics, history of blood donation, and causes of rejection.
Results:The average age of donors was 32.3 ± 11.3 years. 82.8% of deferred donors were male and 17.8% female. 43% were single, 56.5% married, and 0.5% divorced. 3.9% were illiterate, 38.5% under diploma, 38.3% diploma, and 19.4% university graduates . 38% had no previous history of blood donation, 31.3% were donors with previous history of donation, and 29.2% were regular donors . The most common reason of deferral was unsafe sexual contact (17.8%) followed by drug administration (12.3%), hypotension (8.9%), bloodletting (8%), and polycytemia(5.7%).
Conclusions:In this study the most common reason for deferral was unsafe sexual contact. In comparison to the similar study in 1999 the percent of high-risk behaviors has increased.

قیمت : 20,000 ريال