بررسي ميزان شيوع و عوامل مساعد كننده عفونت ادراري دانش آموزان دختر

مجله پزشكي كوثر (تغيير نام به مجله Trauma Monthly)

دوره 11 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف : بررسي ميزان شيوع عفونت ادراري و عوامل مؤثر بر آن در دختران سنين دبستان يكي از شهركهاي اطراف تهران بوده است.
روش بررسي : تحقيق انجام شده بصورت توصيفي- مقطعي درسال1383بر روي كليه دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي 6 تا11 سال با ميانگين سني (24/1± 51/8 ) يكي از شهركهاي اطراف تهران با حجم نمونه1216 نفر انجام شده است، بمنظور گردآوري داده ‌ ها با انجام تست ادراري ماكروسكوپي به روش استاندارد موارد PH بالاتر از 7 و نيتريت مثبت آن، بعنوان موارد مشكوك جهت انجام كشت ادراري به آزمايشگاه معرفي شده و موارد گزارش شده كشت مثبت با كلني كانت بيشتر از 000/100 در ميلي ‌ ليتر ادرار بعنوان نمونه ‌ هاي UTI مورد شناسايي و براي درمان به متخصص ارولوژي معرفي گرديدند، در ادامه بمنظور بررسي عوامل مؤثر در بروز عفونت ادراري نمونه ‌ ها با گروه شاهد از طريق پرسشنامه مقايسه گرديدند.
يافته ‌ ها : آناليز آماري بيانگر شيوع 15/1درصد شيوع عفونت ادراري در افراد مورد بررسي بود كه با گزارشات بررسي ‌ هاي قبلي در ايران در دختران همين گروه سني سنخيت دا رد. همچنين بمنظور تعيين فاكتورهاي موثر برعفونت ادراري ، دانش‌آموزان مبتلا بعنوان گروه مورد با گروه شاهد متناسب با گروه مورد، از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرارگرفتند ، كه با توجه به نتايج آماري، عوامل روش شستشو ، بعد از دفع مدفوع، ميزان مصرف روزانه آب ،روش صحيح شستشوي لباس زير و سابقه قبلي سوزش ادرار، خارش ناحيه تناسلي، تكرر ادرار و درد ناحيه پهلوها و زير شكم در بروز عفونت ادراري نمونه‌هاي مورد بررسي تأثيرگذار بوده‌اند .
نتيجه ‌ گيري : با توجه به شيوع عفونت ادراري بدون وجود علائم واضح ادراري در كودكان بخصوص دختران سنين دبستان و احتمال عود مجدد و يا عوارض آن، ضرورت انجام غربالگري با استفاده از روش dipstick ، تشخيص و درمان بموقع ومناسب دانش آموزان دختر اين مقطع سني از اهميت ويژه ‌ اي برخوردار است و در همين راستا پيشگيري ازتأثيرعوامل مؤثر برعفونت ادراري با آموزش در مدارس ضروري مي ‌ باشد.

Incidence and causative factors of UTI in school-age girls
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: The aim of this study was to assess the incidence and causa factors of UTI in school-age girls in one of Tehran’s suburbs.
Material and Methods: In this cross-sectional study all girl students (1216 cases) in an age range of 6-11 years (mean 8.51 ± 1.24) were enrolled. Urine samples were collected and assessed through screening methods using a tape test. From all examines, nitrite-positive cases were sent to a laboratory for culture. Laboratory results indicated 14 cases with over 100000 / ml colony count who were advised to receive treatment. Also, to examine the cause factors, the case control students were compared by use of questionnaires.
Results: Statical analyses demonstrate that UTI prevalence was 1.15% which is consistent with previous reports that indicate a 0.9-3.6% prevalence of UTI in among elementary school girls. Also the results showed that cause factors in UTI included improper washing methods after defecation, low daily water consumption, lack of underwear washing, history of dysuria, frequency and flank pain.
Conclusion: Considering the incidence of asymptomatic UTI in children specially school-age girls, and its probable complications, screening with the dipstick method, proper diagnosing and suitable treatment protocols are needed. Also a train student to prevent the UTI is necessary.

قیمت : 20,000 ريال